Kunskapsbildning – vårt förslag

Utveckla individuellt lärande
Lärande är till en hög grad en process som är individuell. I vissa fall är grupparbeten viktiga som en kunskapsbildande del i lärandet. 30-salar är ineffektiva som ”föreläsningslokaler”. Detta innebär att lokaler bör utformas för individuellt lärande och för föreläsningar som med fördel kan görs för hela årskurser snarare än i ”klasser”.

Genom att minska lokalkostnader och använda lärarresurserna på nya sätt som ”distanslärare”, mentorer för individuella uppföljning och handledare för individ och grupper kan en mycket mer effektivare ”skola” erhållas som dessutom kan göras till lägre kostnader än idag.

Open Source kursmaterial
Att utveckla bra pedagogiskt material är en nyckel för individuellt lärande och förståelse av komplicerade förlopp. Detta är inte något som kan ske av enskilda lärare eller skolor. Det är omfattande insatser med media, ibland spelinslag och specialistkunskaper till stora investeringskostnader kostnader.

Äganderätt till resultat som finansieras av offentliga medel och vidareutveckling bör därför göras tillgängligt som Open Source om de bygger på Open Source material. Initiativ till ett private public partnership, PPP, inom detta område - till och med i ett internationellt perspektiv är önskvärt.


Folkbildning
Det finns ett stort behov av grundläggande kunskap om hållbarhet särkilt gällande livsmedel och mat, där marknadsföring och mycket allmänt tyckande om vad som är klimatsmart, miljövänligt och hållbart råder idag.

FoU-området - systematisering av kunskap
Etablera ett kunskapscentrum för scenariospel och metodik för beslutstöd i form av doktorandkurser. Syftet är att all forskning ska ha som delmoment att bygga och förfina modeller som sedan kan kopplas til en mer sammansatt bild av förhållanden som påverkar varandra. Detta kan över tid skapa bättre och mer rättvisande kunskap om samband. Future Solutions Labs grundkod kan utgåra denna plattform och kan tillhandahållas på Open Source basis.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!