Utvärdering av ”förändringsarbetet”

En högnivåutvärdering med rätt frågeställningar behövs avseende hela ”förändringsagendans behov" snarare än pengautdelning som grund med politiskt styrda innehållsmässiga agendor.

Det som behövs är finansiering och stöd för stegen till marknadsintroduktion som bör bli tydligare och inriktas på Proof-of-Concept, mätningar och pilotprojekt. 

Det viktigaste är att etablera investeringsfonder, inte bidrag. Dessa fonder kan vara disciplininriktade och på sikt byggas upp som konsolidering med privat kapital.
Fonderna ska kunna arbeta i tidiga skeden där projektmedel kopplas till kommersialisering och investering till kommersialisering på nytt sätt. 

FoU-relaterade innovationer bör i första hand hanteras som licensförfarande och inte som stöd för egna etableringar via av forskare drivna bolag.

Vi behöver en ny typ nya och alternativa inkubator-etableringar som direkt involverar företag som kan ta prioriterade innovationer till marknaden via licensiering och med utveckling till produkter för marknadsintroduktion.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!