Syfte och översikt

Konceptet Future Solutions Lab, bygger på metoder och verktyg en gång utvecklade av Försvarshögskolan för svenska försvaret. Därefter vidareutvecklats av industrin. Syftet är att med dessa verktyg och metoder utvidga modeller och använda grunddata av komplexa verkligheter. Olika frågeställningar som idag hanteras var för sig ges möjlighet att behandlas som den helhet det är. Dessa generella verktyg ger möjligheten att mäta hållbarhet via s.k. hållbarhetsindikatorer. Lokala skeenden som medför framväxande globala mönster för respektive vald strategi. Detta ger möjlighet att test hållbarhetsmålen innan plan verkställas.

Spelens scenerier utgår från "En plan för ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv". Spelen avspeglar en långsiktig hållbar utveckling. Scenerierna ger underlag att formulera strategier. Dessa formuleringar omformas till planer som spelas i de framtagna systemen. Spelen ger underlag till att optimera utifrån olika prioriteringar. Detta för att nå robusthet och motståndskraft i ett tidsperspektiv på 100–150 år. 

Jordens tillgångar på råvaror och naturlagarnas begränsningar är viktiga villkor i spelen. Speciellt är odlingsareal, vatten och energi kritiska resurser. Energin som kommit från den fossila oljan kan aldrig ersättas.

Ett krympande ekonomiskt utrymmet kan uppkomma från en möjlig nödvändig minskning i produktion och konsumtion. Effekten av detta blir ett minskat skatteunderlag. Sverige har idag 5 miljoner hushåll och många av dessa är bidragsberoende. Av detta följer behovet av andra socioekonomiska lösningar för att kunna bedriva utbildning och skola, omsorger och andra gemensamma behov. 

Spel med olika strategier och scenarier visualiserar konsekvenser och mängden av resursåtgång på lång tid som 100–150 år. Ytterst ger det möjlighet att jämföra verkliga data med spelat data för individ och motsvarande effekten på global hållbarhetnivå. Vi kan då jämföra verkliga med spelade hållbarhetsindikatorer. Grupperade i tre huvudklasser; statiska index, dynamiska index och risk- och känslighetsindex. 
I spelet av strategiformuleringar med deras planer i modellerna väljer spelarna sitt urval av representativa index.

Exempel på frågeställningar där Sverige beror av lokala och globala resurser. Detta ger andra effekter på;

  • Hur kan vi balansera och optimera livsmedelsproduktionen utifrån användning av växtnäring och vattenresurser?
  • Vilka system måste vi kvalitativt förbättra och inför för att minska vattenförbrukning och kretsloppet för näringsämnen?
  • Hur kan vi minska energiåtgången för uppvärmning av fastigheter via el- eller varmvatten?
  • Hur kan vi minska transportbehovet och bygga smartare transportsystem som inkluderar ny teknik och andra nya logistiksystem?
  • Hur samverkar och säkrar vi kritisk infrastruktur som el-, telekom-, VA- och energi-system?
  • Hur inför vi nya ekonomiska modeller och finansiella instrument och vad förutsätter dessa för nya socioekonomiska lösningar?
  • Vad krävs i framtida anpassningar av lagstiftning och regelverk, givet denna utveckling?
  • Hur ser införandet ut och vad skulle detta kosta att genomföra?

Frågeställningarna kan naturligtvis omformuleras och därmed utgör prioriteringar att optimera nämnda spel-system.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!