Våra förslag Skogen

Målet måste vara att upprätthålla en livskraftig och robust skog som är i balans mellan tillväxt och avverkning. Skogen behöver skötas och gallras för att uppnå detta. En strävan mot naturliga blandskogsmiljöer är viktig, då det även främjar biologisk mångfald och minskar risken för skogsbränder. Prioritet bör ges åt att använda skogen som konstruktionsråvara snarare än för tidig energianvändning under tillväxtfasen.

Strategin för skogsbruk måste bygga på rätt skogsstruktur för olika klimatzoner och ha en hållbar användning och avverkning över tid. Samtidigt måste hänsyn tas till behovet av åker- och jordbruksmark.

Skogsbruksmetoderna bör rikta sig mot småskalighet och skogsbruk som utövas varsamt för att bevara markens fertilitet och upprätthålla en frisk skog på lång sikt.
Användningen av skogen för energi och biobränslen bör anpassas efter tillgång med hänsyn till helheten, med prioritet på gallrad ungskog.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Om skogen inte sköts korrekt kan det bli nödvändigt att införa sanktioner och möjligen tvingande förvaltning eller arrenden.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Sköts inte skogen kan man behöva införa sanktioner och tvångsförvaltning/arrenden.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!