Våra förslag Skogen

Målet måste vara att långsiktigt kunna ha en livskraftig och motståndskraftig skog i balans mellan tillväxt och uttag. Den måste skötas och gallras. Detta innebär strävan mot naturliga blandskogsmiljöer som också ger positiva effekter för biologisk mångfald och minskar risken för skogsbränder. Skogen måste i första hand användas till konstruktionsråvara och inte energianvändning i tidig tillväxt. 

Strategin måste bygga på rätt typ av skogsstruktur för de olika klimat-zonera och optimal användning och uttag som är hållbart över tid. Hänsyn måste därför också tas till behovet av åker- och jordbruksmark.

Skogsbruksmetoderna måste gå mot småskalighet och försiktigt utövat skogsbruk för att kunna bevara markens fertilitet och en frisk skog över tid.  

Användningen av skogen för energi och biobränslen måste anpassas till tillgång med hänsyn till helheten och i första hand användande av gallrad ungskog.

Ekonomiska styrmedel, inkluderande försäkringsvillkor måste anpassas så att skogen ställs om till hållbarhet.

Sköts inte skogen kan man behöva införa sanktioner och tvångsförvaltning/arrenden.

Ekonomiska styrmedel, inkluderande försäkringsvillkor måste anpassas så att skogen ställs om till hållbarhet.

Sköts inte skogen kan man behöva införa sanktioner och tvångsförvaltning/arrenden.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!