Våra förslag - Havet och fisket

Förbjud storskaligt industriellt fiske. Avveckla dagens system med teoretiskt beräknade kvoter och fångstmetoder som skadar bottenväxter och dess miljöer. Stora fångstfartyg som "sopar rent" på all fisk och kvotproblematiken som leder till att man dumpar fisk i havet får helt enkelt inte fortsätta. 

Vi behöver i Sverige och globalt tillåta och initiera lokala initiativ. Stöd till projekt som återskapar en livskraftig havsmiljö bör tas fram. Därutöver behövs investeringsmedel till småskalig förädlingsindustri mm.

Till detta kommer givetvis också behovet av förbättringar av reningsverk, separation och särskilt ansvar för industriella utsläpp  och skogsbrukets påverkan genom näringsämnesflykt till sjöar och hav långsiktigt.
Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!