Infrastrukturer

Utvecklingen av Sveriges infrastrukturer kan som för många andra länder i Europa länkas samman med tillkomsten av ångmaskinen, järnvägen och fartygsutvecklingen på slutet av 1800-talet. Hav sjöar och kanaler var då de första ”motorvägarna” och transporterna från landet av varor möjliggjorde städernas tillväxt. Hamnar byggdes ut för godshanteringen och järnvägarna anslöts. Stora delar av det svenska järnvägsnätet mot norr byggdes faktiskt av franska medel då fransmännen ville köpa timmer för uppbyggnaden av Paris efter bränderna.

Järnvägen kom att ta över mycket av fartygstrafiken men spelade en viktig roll för alla typer av transporter inom landet.

Vatten- och avlopp kom att byggas efter engelsk förebild i början av 1900-talet, och i stort bygger man

Vägnätet kom att gå hand i hand med utvecklingen av fordon och utbyggnaden sköt fart på allvar efter andra världskriget med den ekonomiska tillväxten som då följde. Med denna kom service och tankställen, följdutbyggnad och strukturer som ledde till förändring av städerna och samhället.

Stacks Image 30
Spårtrafiken utvecklades också och blev det första kollektiva trafiksystemet i våra större städer och byggdes ut under 1900-talets första hälft.

Flyget började utvecklas efter andra världskriget och flygplatser byggdes ut under hela 1900-talet tills vi hade flygplatser till större delen av Sverige.

Elnätet byggdes i steg med början vid förra sekelskiftet. Generering skedde med fossila bränslen och kom sedan att ersättas och kompletteras med vattenkraft, kärnkraft, vind och solkraft. Elektriciteten blev en allmännytta och grunden för modern kommersiell verksamhet och de samhällsfunktionersom följde under slutet av 1900-talet med datorisering och elektronikutvecklingen.

Energiförsörjning i städerna genom fjärrvärme och elektricitetsnätets utbyggnad kom att ersätta ved, kol, koks och stadsgas under slutet av 1900-talet.

Telekom utvecklades från att först ha varit optiska telegrafer på 1700-talet till att utvecklas till ett trådbundet telegrafnät. Den trådbundna tekniken utvecklades i slutet av 1800-talet till telefoni. Radiotekniken och sedermera elektroniken grundlade vad som sedan blev modern telefoni. Dator- och elektronik-utvecklingen kom att utvecklas under senare delen av 1900-talet. Datatrafiken gick i huvudsak över det för telefoni uppbyggda kopparnätet, och med radiolänk. Fibernät-utbyggnaden började sent 1900-tal för att sedan öka med introduktionen av Internet i slutet av 1990-talet.

Bank- och betalsystem utvecklades under slutet av 1900-talets a hälft och IT-verksamheterna i samhället utvecklades och sköt fart på allvar med introduktionen av datatrafikmöjligheterna. En flora av styrsystem och andra datorleverantörspecifika standarder växte fram. För distribution av TV byggdes också ett antal kabel-TV-nät ut i städerna I och med introduktionen av Internet runt år 2000. Samtidigt utvecklades Internet.Med www-tekniken, ID system och med betalsystem och epost kom mycket att förändras som e-handeln och verksamhetssystem med hela värdekedjor från tillverkning, logistik till marknadsföring och försäljning och administration som idag är beroende av nätet. Idag är också större delen av Mediavärlden Internet-baserad. Sammantaget har denna utveckling skett under mindre än ett kvarts sekel.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!