Infrastruktur – vårt förslag

Vi måste värna om de befintliga infrastrukturerna och underhålla dessa med första prioritet. Detta rör såväl vägar och järnvägar. Hög prioritet är dock att säkra de samhällskritiska infrastrukturerna med nya lösningar som säkrar funktion med redundans rätt systemuppbyggnad och reservkraft.


Våra tekniska kritiska samhällssystem måste också säkras, dessa omfattar:
• Elförsörjningen i första hand genom nyetablering av Always-on nättjänst for kritiska system
som:
Telekom infrastrukturen som måste vidareutvecklas med fiberutbyggnad, redundans och reservkraft. Vi behöver också genomföra en konsolidering av ägnade av särskilt de s k kommunnät krävs troligen för att lösa investeringsbehov och långsiktighet.
• VA-system värme och avlopp, genom införande av lokala kretsloppsystem
• Betalningssystem och kritiska styrsystem mot bl a cyber-angrepp men också se över dessa systems uppbyggnad.


För detta krävs särskild organisation för fortlöpande analys och genomförande.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!