Boende – våra förslag

Sammanfattning – Boende
• Boende omfattar omgivning, ekonomi, energianvändning, byggmaterial, vattenförsörjning, transport, service, miljöpåverkan och grannrelationer.
• Förbättringar kan göras genom tydligare regler och ansvar, längre byggnormer och minskad byråkrati.
• Finansiering bör främja hållbart byggande och en nationell andelsboendeförening kan underlätta bostadsalternativ.
• Utanför tätorten bör skolor, transport och service utvecklas för att behålla befolkningen.
• Stadsplanering bör fokusera på människors behov och prioritera hållbara bostäder.
• Moderna trä- och halmhuskonstruktioner kan erbjuda hållbara och energieffektiva boendemöjligheter.
• Införa en andra vattenkvalitet för icke-dricksrelaterade ändamål
• Rena tvättvatten på lokal nivå
• Återvinna energin från tvättvatten och återvinna näringsämnen från toalettavfall.
• Implementera lämpliga tekniker för att utvinna energi och återvinna näringsämnent.
• Överväga lokala energilösningar som hybrid-solceller och effektivare lokala energisystem.
• Utveckla lokala elnät och värmegenereringssystem på kvarternivå.
Förslag – Andra områden

Boende handlar inte bara om att ha tak över huvudet, det innefattar också omgivningen, ekonomin, långsiktigheten, energianvändningen, byggmaterialen, vattenförsörjningen, transportmöjligheterna, tillgången till service, miljöpåverkan och relationen till grannarna.
Att bygga bättre och med mindre risk för köparen
För att förbättra boendet och minska risken för köparen finns det flera åtgärder att vidta.
För det första behöver ansvaret mellan köpare och utförare stärkas till förmån för köparen. Det bör finnas tydliga riktlinjer och regler som skyddar köparens intressen och ger denne bättre möjligheter att agera vid eventuella problem eller brister i byggprocessen.
Stacks Image 29
En annan åtgärd är att förlänga byggnormen vad gäller livslängd till 200 år. Det skulle innebära att byggnader konstrueras och byggs med högre kvalitet och hållbarhet, vilket i sin tur minskar risken för framtida kostsamma reparationer och underhåll.

Kommunernas roll och besiktning bör också ses över. Genom att minska onödig byråkrati och byggkrav som inte är relevanta kan man underlätta och påskynda byggprocessen utan att tumma på kvaliteten.

Finansieringen av fastigheter bör också reformeras för att främja hållbart byggande. Förväntad livslängd bör tas i beaktning vid fastställande av finansieringsmöjligheter. Det skulle kunna innebära att det införs särskilda finansieringsalternativ för hållbara byggprojekt där rätt typ av material och tekniska system deklareras utifrån en livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl).

Att bo attraktivt utanför tätort
Under de senaste 100 åren har vi bevittnat en avfolkning av glesbygden, och denna trend är inte begränsad till enbart vår region utan är en global företeelse. En av anledningarna till detta är att ungdomar ser fler möjligheter i städerna, och denna tendens börjar ofta redan under gymnasietiden. Konsekvensen av detta är att kommunerna, som är ansvariga för skolor och regionala/landstingsnivåer, upplever minskande elevunderlag. Detta i sin tur leder till beslut om nedläggning av skolor och minskad service, inklusive minskad busstrafik. Denna nedåtgående spiral är svår att vända. Samtidigt består behovet av att nyttja marken och skogen, och därför måste vi aktivt arbeta för att ändra utvecklingen.

Det är nödvändigt att samtidigt etablera skolor, lösa transportfrågor, erbjuda service och bygga nya attraktiva boendemiljöer. Dessa åtgärder ska komplettera möjligheten att förvärva gårdar och renovera äldre fastigheter. Det inkluderar även att främja utvecklingen av odling och annan småskalig verksamhet. För att genomföra dessa förändringar behövs finansiering i form av investeringsfonder, och det kan vara fördelaktigt att använda kooperativa lösningar som en modern tolkning av beprövade metoder.
Nationell andelsboendeförening för flexibilitet, ej spekulationsdrivet ägande och mer…
Ett av de mest betydelsefulla förslagen är att införa en nationell andelsboendeförening baserad på Stockholms Kooperativa Bostadsrättsförening, med vissa kompletteringar. Genom att etablera en nationell nivå som övergripande struktur för de tänkta lokala föreningarna och genom att särskilt fokusera på områden utanför tätorten, där det finns goda transportlösningar med mera, kan vi skapa nya möjligheter för bostadsalternativ kombinerat med innovativa lösningar för transport och infrastruktur. För att ytterligare öka denna flexibilitet kan även hyresrätter i städerna integreras i denna föreningsstruktur.

Finansiering kan ske genom att kapitalisera föreningen, till exempel genom att använda AP-fonderna. Individer kan lämpligen få lån enligt ägardirektiv, till exempel från SBAB. Dessutom kan det nuvarande kravet på 25% insats ersättas med egna insatser i byggnationen, vilket främjar en mer tillgänglig finansieringsmodell.


Staden för människorna
Staden bör utformas med fokus på att prioritera det mänskliga perspektivet, och här kan vi dra inspiration från Curitiba i Brasilien, som har fungerat som en framstående förebild. Det handlar om att långsiktigt förändra staden för människornas bästa och inte enbart för bil- och transportbehov, vilket är fallet idag. Det innebär att vissa typer av verksamheter som är starkt beroende av transporter kan behöva flyttas utanför de områden som är avsedda för bilfri rörelse. Dessutom bör vi sträva efter att skapa en levande stad genom att integrera bostäder som en del av dagens centrala områden, som i huvudsak domineras av kontor och handel.
Byggande för framtiden
Byggnationen bör omfatta moderna trä- och halmhuskonstruktioner, inspirerade av framgångsrika exempel från Tyskland och Frankrike. Genom att använda dessa material kan vi uppnå flera fördelar. För det första ökar hållbarheten avsevärt, vilket bidrar till att minska vår miljöpåverkan. Dessutom skapar dessa konstruktioner en bättre energieffektivitet och inomhusklimat jämfört med dagens byggmetoder med andra material. Genom att satsa på trä och halm som byggmaterial kan vi på ett miljövänligt sätt bygga hållbara och bekväma bostäder för framtiden.
Halm och trähus
I Tyskland och Frankrike har man utvecklat avancerade byggmetoder för att konstruera moderna halmhus på upp till nio våningar. Dessa hus baseras på stabila trästommar som fungerar som bärande strukturer. Stommar fylls med komprimerad halm, och sedan täcks de antingen med träpaneler eller kalkbruk på fasaderna. Insidan kan kläs med trä eller gipsskivor.

Fördelarna med denna konstruktion är många. Halmhusen är väl ventilerade, samtidigt som de erbjuder enastående isolering och ljudisolering. Dessutom är byggnadsmaterialen CO2-neutrala, vilket betyder att de inte bidrar till koldioxidutsläppen i atmosfären. Eventuella fel eller skador kan enkelt åtgärdas både inifrån och utifrån, vilket ger flexibilitet och kostnadseffektivitet vid underhåll.

Fel kan åtgärdas över såväl inifrån som utifrån.

Stacks Image 75
Stacks Image 77
I Österrike har ett byggsystem helt i trä utvecklats, utan användning av lim eller metall.

Detta system är monterbart och kan demonteras och flyttas vid behov. Konstruktionen bygger på 40 cm massivt trä och kräver därför ingen ytterligare isolering. Detta system används idag i länder som Norge, Danmark, USA, Tyskland och Österrike.
Stacks Image 67
Stacks Image 69
Lokala robusta kretslopps- och energisystem 
Vi är för närvarande beroende av färskvatten av dricksvattenkvalitet för alla våra behov, vilket är en ineffektiv användning av en värdefull resurs. För att minska denna överanvändning är det viktigt att införa en andra vattenkvalitet som kan användas för icke-dricksrelaterade ändamål, såsom tvättvatten. Detta vatten kan renas på lokal nivå för att möta kvalitetskraven för sådana ändamål.

För att maximera hållbarheten måste vi också se till att återvinna energin som finns i detta tvättvatten och återvinna näringsämnena från toalettavfall. Genom att implementera lämpliga tekniker kan vi utvinna energin och återvinna näringsämnena på ett miljövänligt sätt.

En annan viktig aspekt är att överväga lokala energilösningar som hybrid-solceller och effektivare lokala energisystem istället för att vara beroende av storskaliga fjärrvärmenät. Genom att utveckla lokala elnät och värmegenereringssystem på kvarternivå kan vi öka vår energieffektivitet och samtidigt minska vår sårbarhet för strömavbrott. Dessa system kan också underlätta lastbalansering och säkerställa en stabil tillförsel av el och värme på lokal nivå.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!