Vårt förslag - Livsmedel

Vi konstaterar att vi är til stor del importberoende av livsmedel idag på många områden. Detta gäller allt från konstgödsel, utsäden, fröer till bränsle för jordbrukets fordon. Vår självförsörjningsgrad är låg , mindre än 50% och hela jordbrukssektorns ekonomi är i gungning.
Den ekonomiska fördelningen i värdekedjan i livsmedelsproduktionen är också ojämn. De sk primärjordbruken opererar på mindre än 5% marginal, det var för pandemin och kriserna hösten våren med ökade bränsle och elkostnader. Förädlingsverksamheterna, och handeln tar ut full kostnadstäckning och normal marginal 10 - 20% och vinst.

Vi har över tid också skapat storskaliga anläggningar för förädling såsom mejerier, slakterier och kvarnar. Detta leder till en stor mängd transporter. Ser vi till hela värdekedjan från jordbruket till förädling till handeln och konsumtionen så uppkommer svinn. Detta svinn uppgår till ca 30-40 procent eller mer. De långväga transporterna behöver också förpackningar.

Det krävs nu omedelbara insatser för att rädda stora delar av lantbruket som nu riskerar att gå i konkurs. Det krävs nysatsningar för att långsiktigt skapa ett utvecklat jordbruk som är hållbart ur alla perspektiv. Till detta fordras en ekonomi som underlättar lantbrukens primärproduktion och som kan utökas med växthusbaserad odling på nytt sätt genom miljöpositiva innovationer. För att lösa såväl de kortsiktigare behoven och skapa möjlighet till en omställning mot hållbart jordbruk krävs en nysatsning för kritisk produktion av växtnäring, utsäde och syntetisk diesel från rå-biogas i en ny typ av anläggningar. För detta krävs lösningar som vilar på en sund och långsiktig ekonomi med uppgift att i första hand tillgodose både lantbrukets, försvarets och andra kritiska verksamheters drivmedelsbehov. På längre sikt måste vi bygga upp en inhemsk livsmedelsproduktion samt se över ekonomin i hela värdekedjan så den blir mindre bidragsberoende än idag.

Vi riskera nu att en mängd jordbruk slås ut, vem skall då ta över?
Vi riskerar oerhört mycket om det går så långt!

På kort sikt gäller det att undvika konkurser i jordbrukssektorn och på längre sikt utöka och säkra den inhemska produktionen. För att åstadkomma detta behövs flera insatser såsom kretsloppsbaserade avlopp, inhemsk produktion av utsäden, växtnäring och bränslen på nya sätt. Fungerande kritiska infrastrukturer för vatten och el krävs också.

Vi behöver också omstrukturera såväl produktionsmetoder, logistik och förädling för att minska transport- och förpackningsbehovet. Ytterst handlar det om att vi tillika står inför val hur mycket kött och djur vi kan hålla eller minska till förmån för växtbaserad proteinproduktion och vall till biogas för fordonsbränsle. Det handlar inte om lite mer bidrag eller andra enkla lösningar. Slutligen måste riksdagen fatta snabbt beslut om att i särskild ordning undanta jordbruksenheter från konkurshantering och i stället låta dem ingå i rekonstruktion där kapitaltillskott och förmånliga likvidlån ställs till förfogande från särskild organisation med fondmedel för nysatsning på inhemsk livsmedelsproduktion. Dessa ska inkludera satsningar på utsäden, växtnäring och bränslen, förädlingsverksamheter och en strukturell förändring mot småskalighet och minskade transporter som följer av detta. Priser/kostnader och marginaler i denna värdekedja måste stabiliseras och fördelas rätt.

Vi ser följande steg:

Steg 1: "
Jordbruksakut"
Steg 2:
Nysatsning på inhemsk produktion.
Steg 3:
Långsiktigt bygga upp en fungerande livsmedelssektor i ett internationellt perspektiv.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!