Livsmedel - våra förslag

Sammanfattning – Livsmedel
• Import av livsmedel är nödvändig då vi har låg självförsörjningsgrad.
• Jordbrukssektorn kämpar ekonomiskt, medan förädlingsverksamheter och handeln har högre marginaler.
• Storskaliga förädlingsanläggningar och transporter leder till svinn och förpackningsbehov.
• Omedelbara insatser krävs för att undvika konkurser inom jordbruket och främja hållbart jordbruk.
• Inhemsk produktion av växtnäring, utsäden och bränslen behövs.
• Omstrukturering av produktion, logistik och förädling för att minska transporter och förpackningsbehov.
• Fokus på växtbaserad proteinproduktion och biogas som fordonsbränsle.
• Riksdagens snabba beslut om att undanta jordbruksenheter från konkurs och ge kapitaltillskott och likvidlån.
• Tre steg föreslås: "Jordbruksakut" för att undvika konkurser, inhemsk produktion och långsiktig utveckling av livsmedelssektorn.
• Investeringar behövs för att utveckla landsbygden och stödja en växande sektor.
Förslag – Andra områden


Vi konstaterar att vi är i stor utsträckning beroende av import av livsmedel på många områden. Det gäller allt från konstgödsel, utsäden och fröer till bränsle för jordbrukets fordon. Vår självförsörjningsgrad är låg, vilket innebär att vi producerar mindre än hälften av de livsmedel vi behöver, och hela jordbrukssektorn kämpar ekonomiskt.

Den ekonomiska fördelningen inom värdekedjan för livsmedelsproduktionen är också ojämn. Primärjordbruken opererar med en marginal på mindre än 5%, och den ekonomiska situationen förvärrades under pandemin och kriser med ökade bränsle- och elkostnader. Å andra sidan tar förädlingsverksamheter och handeln ut full kostnadstäckning och har en normal marginal på 10-20% och vinst.

Vi har under lång tid skapat storskaliga anläggningar för förädling, såsom mejerier, slakterier och kvarnar. Detta har resulterat i en betydande mängd transporter. När vi ser på hela värdekedjan från jordbruket till förädling, handel och konsumtion, uppkommer också svinn. Detta svinn uppskattas vara cirka 30-40% eller till och med mer. Dessutom krävs förpackningar för att hantera de långväga transporterna.

Det krävs nu omedelbara insatser för att rädda stora delar av lantbruket som riskerar att gå i konkurs. Vi behöver satsa på att skapa ett utvecklat jordbruk som är hållbart ur alla perspektiv på lång sikt. Detta innebär att vi behöver en ekonomi som underlättar primärproduktionen inom lantbruket och möjliggör expansion genom växthusbaserad odling med hjälp av miljöpositiva innovationer. För att lösa både de kortsiktiga behoven och möjliggöra en omställning mot hållbart jordbruk behöver vi satsa på kritisk produktion av växtnäring, utsäden och syntetisk diesel från rå-biogas i nya typer av anläggningar. Dessa lösningar bör bygga på en sund och långsiktig ekonomi som i första hand tillgodoser behoven hos både lantbruket, försvaret och andra kritiska verksamheter när det gäller drivmedel. På längre sikt måste vi bygga upp en inhemsk livsmedelsproduktion och omvärdera ekonomin i hela värdekedjan för att minska beroendet av bidrag.

Vi riskerar nu att en mängd jordbruk slås ut, och då uppstår frågan om vem som kommer att ta över. Om situationen når den punkten riskerar vi mycket.
På kort sikt är det viktigt att undvika konkurser inom jordbrukssektorn och på längre sikt behöver vi utöka och trygga den inhemska produktionen. För att uppnå detta krävs flera insatser, till exempel kretsloppsbaserade avlopp, inhemsk produktion av utsäden, växtnäring och bränslen på nya sätt. Det krävs också väl fungerande kritisk infrastruktur för vatten och el.

Vi behöver också omstrukturera produktionsmetoder, logistik och förädling för att minska behovet av transporter och förpackningar. I slutändan handlar det om att vi måste fatta beslut om hur mycket kött och djur vi kan hålla eller minska för att gynna växtbaserad proteinproduktion och vall för biogas som fordonsbränsle. Det handlar inte bara om att ge mer bidrag eller hitta enkla lösningar. Slutligen måste riksdagen snabbt fatta beslut om att undanta jordbruksenheter från konkurs och istället erbjuda rekonstruktion där kapitaltillskott och förmånliga likvidlån görs tillgängliga genom en särskild organisation med fondmedel för att främja inhemsk livsmedelsproduktion. Dessa insatser bör inkludera satsningar på utsäden, växtnäring, bränslen och förädlingsverksamheter samt en strukturell förändring mot småskalighet och minskade transporter. Priser, kostnader och marginaler i värdekedjan måste stabiliseras och fördelas rättvist.

Vi ser följande 3 steg:
Steg 1: "Jordbruksakut"
För att undvika en omfattande våg av konkurser inom jordbruket, vilket skulle resultera i brist på inhemsk livsmedelsproduktion och få potentiella intressenter att ta över verksamheten på både kort och lång sikt, föreslår vi införandet av en "Jordbruksakut" åtgärd med en särskild fond som aktivt tillhandahåller kapital- och likviditetsstöd för att hålla verksamheterna igång. Detta kan uppnås genom villkorade aktieägartillskott och långsiktiga lån.

Samtidigt bör såväl steg 2 som steg 3 initieras parallellt.
Steg 2: Nysatsning på inhemsk produktion.
För att undvika en omfattande våg av konkurser inom jordbruket, vilket skulle resultera i brist på inhemsk livsmedelsproduktion och få potentiella intressenter att ta över verksamheten på både kort och lång sikt, föreslår vi införandet av en "Jordbruksakut" åtgärd med en särskild fond som aktivt tillhandahåller kapital- och likviditetsstöd för att hålla verksamheterna igång. Detta kan uppnås genom villkorade aktieägartillskott och långsiktiga lån.

Samtidigt bör såväl steg 2 som steg 3 initieras parallellt.
Steg 3: Långsiktigt bygga upp en fungerande livsmedelssektor i ett internationellt perspektiv.
De långsiktiga målen måste fokusera på att skapa ett hälsosamt och hållbart jordbruk som är i balans med naturen och bevarar den biologiska mångfalden. Detta innebär att vi behöver utforska nya odlingsmetoder som bevarar jordens fertilitet över tid och tar hänsyn till de utmaningar vi står inför. Oavsett om vi kallar det ekologiskt eller organiskt är mindre viktigt, det viktiga är att vi implementerar metoder som främjar hållbarhet. Metoder som permakulturodling och användning av Terrapreta-kol kommer att spela en viktig roll i framtiden i ännu större utsträckning än idag. Det är också nödvändigt att minska användningen av kemikalier och gifter, samtidigt som vi övergår till lokalproducerade och lokalkonsumerade produkter. Detta minskar inte bara transportbehoven utan även förpackningsavfall på grund av transportskador.

Vi måste se till att växtnäring kommer från kretsloppet av näringsämnen, eftersom konstgödsel, särskilt fosfor, är en ändlig resurs. Detta kräver etableringen av nya småskaliga modulära kretsloppssystem som minskar behovet av färskvatten och möjliggör återanvändning av viktiga näringsämnen som fosfor, lokalt som värmeenergi. Dessa system måste ersätta dagens avloppshantering. Vi bör också överväga att använda fastigheternas takutrymmen för solceller inte bara för elproduktion, utan också för värmeproduktion i kombination med mark- och bergvärme. Det är också viktigt att integrera återanvändning av livsmedelsindustrins och handelns avfall i kretsloppet. Tillgång till kalk och kol, som används för att binda fosfor i jorden vid sådd, är också av betydelse. Därmed kan inte alla resurser gå till cement- och betongindustrin.

Det finansiella ramverket måste omstruktureras. För närvarande är cirka 65% av EU:s budget relaterad till subventioner inom jordbrukssektorn. Detta har skapat en omfattande byråkrati och kostnader i sig. Ofta förekommer också regler och föreskrifter som inte är hållbara eller relevanta för verkligheten.
Samtidigt måste vi även fokusera på att utveckla landsbygden. De investeringar vi föreslår kommer att skapa fler arbetstillfällen, men det kommer också att krävas bostäder, service, skolor och andra faciliteter för att stödja en växande landsbygd.

Samtidigt bör såväl steg 1 som steg 2 initieras parallellt.
Se också våra förslag i Transporter och Boende utanför tätort,

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!