Steg 3: Långsiktigt bygga upp en fungerande livsmedelssektor i ett internationellt perspektiv

De långsiktiga frågorna måste fokusera på hur vi skapar ett sunt och hållbart jordbruk i balans md naturen och bevarande av den biologiska mångfalden. Detta innefattar nya odlingsmetoder som bevarar jordens fertilitet över tid med alla de utmaningar som nu finns. Om vi kallar det ekologiskt eller organic är mer en lek med ord. Nygamla metoder som permakulturodling och användande av Terrapreta kol kommer också att spela en viktig roll i framtiden i större utsträckning än idag. Ett minskat användande av kemikalier och gifter är naturligtvis helt nödvändig, men vi måste också minska transporter och övergå till lokalproducerat och lokalkonsumerat, på så sätt kan såväl transporter som förpackningsbehov minskas liksom svinn p g a transportskador.

Växtnäringen måste komma från kretslopp av näringsämnen då konstgödseln och då särskilt fosforn är en ändlig resurs.
Detta kräver att man etablerar nya småskaliga modulära kretsloppssystem som kan minska färskvattenbehovet och möjliggöra återanvändning av viktiga näringsämnen som fosforn och återanvändas lokalt som värmeenergi. Dessa system måste ersätta dagens avlopp. Här spelar också möjligheten in att inte bara använda fastigheternas takutrymme till solceller för elproduktion utan också för värmeproduktion i samspel med mark- och bergvärme. Livsmedelsindustrins och handelns svinn måste också det ingå i kretsloppet. Lika viktigt är tillgång på kalk och kol som
används för fosforbindning i jorden i samband med sådden. Således kan inte alla resurser gå till cement- och betongindustrin.

Det finansiella ramverket måste ritas om. I dagsläget är ca 65% av EUs budget relaterat till subventioner riktade till jordbrukssektorn. Till detta har det skapats en omfattande byråkrati och kostnad i sig. Ofta förekommer även regelverk som inte är hållbara eller ens relaterade till verkligheten.

Sammanhängande med detta är också behovet av att utveckla landsbygden. Ovanstående satsning behöver mer människor i arbete, men också botåder, service, skolor mm.

Se också våra förslag i
Transporter och Boende utanför tätort,

Samtidigt bör såväl
steg 1 som steg 2 initieras parallellt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!