Steg 2: Nysatsning på inhemsk produktion.

Det finns redan idag klara brister i leveransförmågan av kritiska resurser till lantbruket, såsom konstgödsel, dieselbränsle och utsäde. Dessa behöver säkras genom inhemsk produktion på nya sätt. Dels för att lösa nuvarande problem, dels för att kunna ta fram långsiktigt hållbara lösningar baserat på närproducerat till närkonsumerat, där minskat behov av transporter är särskilt viktigt. Detta förutsätter utökad tillgång till utsäde, fröer, vatten och växtnäring.
De lösningar vi vill införa bygger på en ny typ av anläggningar som kombinerar växtnäringsproduktion från vall, gödsel, kretsloppsbaserat avloppsavfall, s k svinn från livsmedelsindustrin och handeln samt traditionella dikes och vattenväxter för humusuppbyggnad i jorden. Dessa råvaror hanteras i småskaliga biogasanläggningar som möjliggör s k komponentbaserad blandning av kretsloppsbaserad "NPK gödsel”, beroende på behov. Biogas kan omvandlas till syntetisk diesel med energiöverskott. Detta överskott kan användas till biogasanläggningen, och uppvärmning av växthusproduktion av frukt och grönt, samt andra nyttor som fodertorkning och lokal elproduktion. Dess anläggningar, gissningsvis 1000-talet i Sverige, ger en stabil ekonomi och ökar också den ekonomiska grundekonomin i landsbygden.
Nya odlingsmetoder som bygger på bevarande av jordens fertilitet över tid baserat på denna växtnäring behöver också utvecklas. Med 1000-talet anläggningar utspridda över landet bör vi kunna bli självförsörjande på drivmedel till jordbruket, försvaret, samt reservkraftsförsörjning och samtidigt öka den inhemska livsmedelsproduktionen avsevärt.

Vi vill också se nyetablering av förädlingsverksamheter såsom mejerier, kvarnar och annan förädlingsverksamhet. Vi bör också undersöka tillvaratagandet av befintliga slakthusresurser för jaktlag för utbyggnad av lokala slakterier. Detta för att minska transportbehoven men också för att få bättre ägarkontroll och styrning.

Förbud måste införas för sådd av energiskog på jordbruksmark då denna inte kan återställas. Vidare ska inte byggnationer ske på jordbruksmark. Vi behöver också titta på nya sätt att uppföra solceller som prövats i Holland och även i försök i Sverige, där de ställs vertikalt med stora mellanrum som tillåter odling. Skuggningseffekten ger nya möjligheter till odling av andra växttyper men som också ger minskad avfuktning och bättre tålighet i allt värmare klimat som utmanar utsädens tålighet redan idag.

För att öka den ekonomiska stabiliteten i sektorn som helhet måste fördelningen av marginaler i värdekedjan balanseras så att primärproducenter får en bättre marginal än idag.

Kapitalisering görs förslagsvis av AP-fonderna, avsättning från banker och finansinstitut och genom s k Green-bonding från staten.

Effekten är ett mindre sårbart jordbruk där ekonomin stabiliserats och som redan idag har en efterfrågan. Dessutom kan tusentals nya arbetstillfällen skapas runt om i hela landet.
Samtidigt bör såväl
steg 1 som steg 3 initieras parallellt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!