Transporter – Vårt förslag

Vi kan konstatera att användandet av den fossil oljan och naturgasen inte kommer att kunna ersättas av någon annan lösning såsom storskalig elektrifiering med användande av batterier och omfattande utbyggnad av elsystemet. Inte heller räcker marken och skogen till för att producera förnybara biobränslen i ett globalt perspektiv. Det finns också en begränsning vad gäller tillgång på metaller, jordartsmetaller så vi kan inte heller försätta massproducera fordon för kort livslängd i framtiden.

Av detta följer att vi måste minska både antalet körda mil och antalet fordon och utveckla mer optimala transportsystem.

Huvudstrategin bygger på att öka och utveckla lokal produktion till lokal konsumtion med början i livsmedel,. Vi måste ocks utveckla optimerade samtransporter för post, persontrafik, paket och livsmedel till hemmen, särskilt utanför tätort.

Vi behöver också ta bort de administrativt baserade utförarorganisationer som kommuner och regioner för kollektivtrafiken och utveckla sömlösare boknings. och tursystem som innefattar: fordonstrafik, järnväg och flyg.

Utvecklingspotentialen ligger också i:
Enklare fordon som endast går i 70 km i timmen som minskar råvarubehovet. Dessa kan byggas robust med enkel underhållsbar teknik för längre livslängd.
Multifordon för kombinerad post, paket, persontrafik mm
Etablera bilpooler där de får utrymme att parkera - ny kollektivtrafik för att minska an talet fordon i städerna.
Luftskepp och vindbaserade sjöfartyg för globala transporter

Bränslemässigt måste vi använda alla lösningar för de olika behoven:
Syntetisk diesel för jordbruket
Syntetiska bränslen och biobaserade bränslen till rimlig volym för optimerade transporter
Eldrivna transporter i städerna för tysta och fick luftförstörande transporter

De globala transportbehoven måste också minska genom att vi bygger ut lokal produktion i länder framför allt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!