Energi

Vi konstatera att det inte går att ersätta den fossila oljan och gasen på något annat sätt. Detta gäller såväl med kärnkraft via el, sol eller vind. De tekniska systemen skulle inte ens kunna byggas utan att jordens resurser som metaller jordartsmetaller, kalk skulle ta slut. Ser vi dessutom till behov av ändringar i processystem och fordon, lagring och distribution av elektricitet mm så blir det än klarare. Vi måste därför minska energianvändningen och göra effektivare lösningar och detta gäller allt och alla. Detta gäller i allt från hur vi bygger, producerar, transporterar oss och använder el och bränslen.

För att säkra funktionerna där elförsörjningen är den kritiska faktorn för system som VA-, värme och kommunikationssystemen kan vi bygga ett separat Always-on elnätsystem separat från det övriga elnätet. som enbart är tillför matning av dess system Detta system kan också bli elektrifiering för uländer där traditionella system med topplast nätdimensionering inte är möjliga att bygga från stora centraliserade genereringsfaciliteter.

Elnät för framtiden menar vi blir mer lokala med egen generering och lastbalansering i öar. Dess kapacitet från småskalig 4e generationens kärnkraft till industri och högförbrukande verksamheter mm kan sedan matas med högre kapacitet med ex vis 4-e generations småskaliga kärnkraftsystem.

Vi behöver också bygga om och bygga rätt där såväl uppvärmningsbehovet som varmvattnets energibehov minskas. Generellt måste vi införa småskaligare och effektivare energisystemlösningar i fastigheter i nyproduktion och vid renovering, där fjärrvärme måste ersättas med småskaliga modulära kretsloppssystem. Grunden är separation av grå- och svartvatten med lokal rening/rötning, som också möjliggör avsevärt mindre vattenanvändning till två kvaliteter med lokal rening av gråvatten. Detta medger också återanvändning av såväl värme som näringsämnen som är kritiska för framtidens jordbruk. kräver också att vi bygger med tre och halm på nygammalt sätt, och ersätter cement och betong och därmed minskar behovet av dessa storskaliga energikrävande verksamhet så långt som det är möjligt.

Det finns inte heller EN lösning för allt vi måste använda allt med de begränsningar som finns i förnybar energi och tekniska system.

El- och energiområdet måste "avpolitiseras" och de konstruktioner med prisområden mm som lett till spekulation måste rensas ut och marknadsprissättning måste tas bort. Kopplingen till gaspris är inte relevant för Sverige. och borttagande av utsläppsrättssystemet. Detta kan ersättas med rak beskattning av företagen som "gör fel" i kombination med skattelättnader för förbättringsinvesteringar avskrivningar.

Fullständig transparens skall krävas i ekonomisk redovisning från energibolag.

El-handelsbolagen bör avvecklas då de inte tillför något i värdekedjan utan endast fördyrar för slutkunderna.

Ägendemässigt vill vi se andelsägandesystem i ett par led på elnät och lokala genereringsfaciliteter för att säkerställa kontroll.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!