Våra förslag

Vi måste minska energibehovet och detta gäller allt och alla. Detta gäller i allt från hur vi bygger, transporterar oss och använder el och bränslen. Lokal produktion till konsumtion minskar transportbehov. Generellt måste vi införa småskaligare och effektivare energisystemlösningar i fastigheter i nyproduktion och vid renovering. där fjärrvärme måste ersättas med småskaliga modulara kretsloppssystem Detta innebär återvinning av värme lokalt, där hybridsolpaneler och berg- och markvärme också utnyttjas.. Grunden är också separation av grå- och svartvatten med lokal renng/rötning, som också möjliggör mindre vattenanvändning till två kvaliteter med lokal rening av gråvatten. Detta medger också återanvändning av såväl värme som näringsämnen som är kritiska för framtidens jordbruk.


För att säkra funktionerna som VA, värme och kommunikationssystemen kan vi bygga ett separat Alway-on system som enbart först dess system med el separat från det övriga elnätet. Detta system kan också bli elektrifiering för länder där traditionella system med topplast nätdimensionering inte är möjliga att bygga från stora genereringsfaciliteter.
Elnät för framtiden menar vi blir mer lokal lastbalansering öar med dessa lösningar com kan finger för ledningsnätradie på a en km med lokal genrering från förnybara bränslen. Des kapacitet från småskalig 4e generationens kärnkraft till industri och högförbrukande aktörerna kan sedan matas med högre


Detta kräver också att vi bygger med tre och halm på nygammalt sätt, och ersätter cement och betong och därmed minskar behovet av dessa storskaliga energikrävande verksamhet så långt som det är möjligt.
El och energiområdets ”avpolitiseras och de konstruktioner med prisområden mm som lett till spekulation måste rensas ut och marknadsprissättning måste tas bort. Fullständig transparens och borttagande av utslällppsrättssystemet. Detta kan ersättas med rak beskattning av företagen som ”gör fel” i kombination med skattelättnader för förbättringsinvesteringar avskrivningar.
Samtliga extra kostnader kommer ju alltid att betalas av oss medborgare i slutändan.
Transporter: För fordon, fartyg och flyg används uteslutande fossil olja  i olika kvaliteter och det finns begränsningar i möjligheten att tillverka detta bränsle. På senare tid har vi via politiska beslserpration av
baserat på ut blandat in biooljor i detta bränsle och utvecklat olika varianter av bio-baserade bränslen som Hydrerad Vegetabilisk Olja -HVO med  I mindre andel har vi först med Etanol och biogas/naturgas – Compressed Natural Gas-CNG, och Liquid Natural Gas-LNG. Experimentellt finns vätgas och nu en satsning på el/batteri baserade fordon i större omfattning.
Processindustrin: Denna har traditionellt använt sig av ”allt”. I början var det träkol och stenkol, sedan fossil olja, naturgas och till viss del elektricitet. Många av processerna använder också som råvaror kol och fossil olja. Många mindre verksamheter försöker övergå till ”biooljor” och till och med biogas.
Industriella verksamheter i övrigt är stora elanvändar

El- och energiområdets "avpolitiseras" och de konstruktioner med prisområden mm som lett till spekulation måste rensas ut och marknadsprissättning måste tas bort. Kopplingen till gaspris är inte relevant för Sverige.

Fullständig transparens och borttagande av utsläppsrättssystemet. Detta kan ersättas med rak beskattning av företagen som "gör fel" i kombination med skattelättnader för förbättringsinvesteringar avskrivningar.

El-handelsbolagen bör avvecklas då de inte tillför något i värdekedjan utan endast fördyrar för slutkunderna.

Samtliga extra kostnader kommer ju alltid att betalas av oss medborgare i slutändan.

Ägendemässigt vill vi se andelsägandesystem i ett par led på nät och andra faciliteter för att säkerställa kontroll.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!