Strategi

Strategin bygger generellt på småskalighet och robusthet i system och, med så långt det är möjligt, lokal produktion till lokal konsumtion. Detta innebär kortare transporter och mer lokal utveckling. Användningen av äkta förnybara material från markens möjligheter i form av skog och jordbruk behöver optimeras och varsamt planeras till vilken användning detta ska kunna ske med behov som konstruktionsvirke främst och till viss del energianvändning. Allt bygger på tillgång till sol, vatten och näringsämnen där dessa kritiska resurser måste värnas och kretslopp måste slutas. Användandet av finita kritiska resurser som metaller, kol, kalk, fosfor och jordartsmetaller måste hanteras varsamt. Produkters livslängd måste bli längre och detta kräver bättre konstruktioner som kan underhållas över tid. Detta ger också möjlighet till mindre användning av jungfruliga material.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!