Socioekonomiska lösningar

Vi måste kunna lösa ekonomin för individ och familj även i framtiden, där bidrag och till viss del även samhällsgemensamma insatser inte kan bekostas av skatt.

Livsnödvändiga behov som mat, boende och andra funktioner som tillgång till vatten, energi och transporter måste följdaktligen kunna betalas med arbetsinsatser.

Detta kan realiseras genom införande av en lokal ekonomi där ersättningarna utgörs av betalningsmedel inom den lokala ekonomiska zonen. Zonen kan i sin tur ha ett s k Clearing-house mot omvärlden och det existerande ekonomiska syste där den lokala valutan kan växlas mot den rådande nationella valutan ( SEK/Euro etc ). Vid export av varor och tjänster utanför zonen kan normala skatter påföras. Vid avflyttning från en zon till en annan kan medlen överföras direkt från zon till zon, eller växlas in.

Vad krävs?

En bank som ger ut valutan, helst utan ränta, där banken samägs av alla personer med konto i banken.
Godkännande av Riksdag och Riksbanken.
Prissättning/ersättningsöverenskommelser för insatser och fast växlingskurs till "existerande" omgivande systemets valuta.Individrelaterade ersättningar, lön, för insatser arbete och boende
för individ och gemensamma ting som skola omsorger försvar och infrastruktur.

Finansiering av, och ekonomi kring, produktion och framtidens industrier baserat på ovanstående.
Finansiering av införande av framtidens hållbara boende, samhällsinfrastrukturer såsom kretsloppssystem, energi, kommunikationer och telekom
Utveckling och produktion av förnybara småskaliga robusta system- speciellt viktigt för utvecklingsländer- som lokala sammankopplade elnät och effektivare transporter, med lång livslängd och underhållningsbara över tid.
Nya företagsekonomiska regelverk som premierar lång livslängd och resurssnålhet i produkter.
Nya redovisningsformer för det vi idag kallar nationalekonomi men egentligen bör denna göras globalt och lokalt då nationsgränserna inte har med resursutnyttjande att göra.

Till detta kommer behovet av nya ägarformer och en beskattning på avsevärt lägre nivå. Detta behöver också lösas då vi samtidigt måste minska offentliga kostnader för administration fasas ut. Vi behöver ett annat politiskt system där politikers handlingsfrihet minskas till fördel för beslut grundade på kunskapsbaserade underlag.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!