Det yttre kretslpoppet

Kretsloppet innebär en cirkulation av något, t ex vatten, vilket innebär att det efter en cykel kommer tillbaka. Det yttre kretsloppet drivs av solens påverkan, t ex på allt som växer, om det finns tillgång till koldioxid vatten samt näringsämnen. Det som växer genomgår sin livscykel och så småningom multnar det organiska materialet till växthusgaser och olika näringsämnen som fosfor, kväve och kol frigörs igen. Dessutom avges växthusgaser vid nedbrytningen. Växthusgaserna består av metan, kväve och olika kväveoxider samt koldioxid.


Detsamma gäller nedbrytningen av föda i människor och djurs magar eller vid förbränning av organiskt material.Stacks Image 56
Riktigt gamla områden med organiskt material finns i form av t.ex torvmossar, i havets botten inneslutna i organiska massor. Dessa områden bryter sakta ner det organiska materialet och då frigörs växthusgaser, Sådan områden finns i norra Kanada och norra Ryssland och kallas Taigan. Dessa områden var tidigare delvis tundra d v s frysta året runt. Genom klimatförändringen har dessa områden delvis börjat smälta och frigör stora mängder växthusgaser.

På så sätt uppstår kretslopp av kväve, fosfor och kol. Ämnen som är avgörande för alla växter.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!