Hindersanalys

Mer om Förutsättningarna

Okunskap om förutsättningarna
Mänskligheten har bristfällig kunskap om planetens begränsningar och konsekvenserna av vår resursförbrukning. Detta kombinerat med kortsiktighet från kvartalsekonomin och politiska mandatperioder gör det svårt att vara tillräckligt långsiktiga i våra handlingar.
Planetens resurser är begränsade, och det finns naturlagar och ekosystem i naturen som måste respekteras och bevaras. Vår omgivning är komplex och komplicerad. Dessutom har vi skapat våra egna "kretslopp" de senaste 100 åren, vilket har påverkat vår miljö negativt och vårt sätt att leva har blivit sårbart.
Trots detta föreslås det storskaliga projekt efter projekt, även under pandemin och geopolitiska spänningar, trots att vi vet att detta inte kan finansieras av endast fem miljoner hushåll.

Gammal lagstiftning och felaktig byggande
Vi har ett regelverk som utvecklats under de senaste 50-100 åren, vilket främst bygger på historik och kompromisser mellan olika intressen. Därför fortsätter vi att bygga fel, inklusive 1800-talsinfrastrukturer för vatten och fjärrvärme som inte är lämpliga ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt för framtiden. Dessutom bygger vi bostäder som redan från början är för dyra för dem som behöver dem.

FoU, innovation och politiska agendor

Vi har också skapat ett system där politiska agendor, kommittéer och utredningar styr, vilket återspeglas i forskningen och på lokal nivå i det så kallade innovationssystemet. Strategidokument tas fram, ofta med hjälp av konsulter, men dessa dokument saknar ofta genomförbarhet då man inte beaktar de hinder som nämns ovan.
De begränsade bidrag som ges ut av ett antal myndigheter är idag kopplade till dessa agendor, och en stor del av bidragen går till samma stora forskningsaktörer, trots bristande resultat utöver rapporter och möten.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!