Dagens situation

- samhällets roll och skyddsnät rämnar

Samhällsmodellen för en medborgare i konungariket Sverige ser i grova drag ut såhär: Man föds, blir omhändertagen, utbildar sig, får en anställning, jobbar, betalar skatt och avgifter går i pension, blir omhändertagen och dör. Om du blir sjuk, arbetslös, behöver utbildning eller vård och omsorg så är det samhället som ska ställa upp och fixa det som behövs. Polisen ska garantera den inre tryggheten och försvaret den yttre. Dessutom finns en mängd lagar och regler som t ex ska skydda på jobbet, att det som säljs inte skadar, att byggnaderna är säkra, att alla lever upp till överenskommelser, att vi inte förstör miljö och natur, att vi utvecklar teknik och idéer så vi även i framtiden kan leva bra, etc, etc…
För att hantera detta och att alla regler och lagar följs har vi byggt upp en omfattande administration och byråkratisk apparat som är direkt eller indirekt politiskt styrd, alternativt rekryteras politiker till chefer för dessa institutioner och verksamheter. Idag består den av cirka 520 myndigheter som verkar på antingen lokal, regional eller nationell nivå.
Merparten av detta finansieras genom att stat, kommuner och landsting/regioner har rätt att beskatta oss och det vi gör, vilket lett till att vi i Sverige är bland de hårdast beskattade i hela världen. Och vi får en hel del för pengarna, även den som är arbetslös eller till och med fattig. Och politikerna har lovat mer och den offentliga sektorn har ökat och ökat. Både i sitt politiska åtagande och i sina löften.

En utveckling som fungerat så länge som skatteintäkterna kan betala för det som byggs och lovas. En utveckling somiI praktiken innebär att vi lever i ett samhälle som börjar knaka en del i sina fogar. Allt fler är beroende bidrag och olika stöd, vi har en stor grupp som av olika skäl befinner sig utanför den tänkta samhällsmodellen och som lever i en grogrund för sociala och kriminella problem.
Sjukvården förmår inte leverera som utlovats. Utbildningssystemet fungerar inte som tänkt. Polisväsendet har problem och klarar inte sitt grunduppdrag. Pandemin visade att äldreomsorgen behöver rustas upp. Och kanske det mest allvarliga på lång sikt: Innovationssystemet genererar inte tillräckligt med konkreta och genomförbara förslag till att hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Skatteintäkterna räcker inte till för att finansiera den offentliga verksamheten och politikernas löften. Kommuner och regioner går med underskott. Ser vi längre fram i tiden i ett 100 - 150 års perspektiv kommer vi än mindre kunna producera och konsumera som vi gjort under de senaste knappt 60-70 åren med medföljande överanvändning av jordens råvaruresurser och förmåga att producera förnybart. Effekterna från pandemin och kriget i Ukraina har gjort detta än tydligare.

Genom minskad produktion och konsumtion kommer vi att se minskning av arbetstillfällen. Denna utvecklingen påskyndas av den redan pågående automatiseringen och digitaliseringen. Detta gör också att människor hamnar utanför samhället som arbetslösa eller genom sjukdom eller funktionshinder. En ökande andel äldre och en stor invandring ökar dessutom trycket på samhällets alla områden. Antalet bidragsberoende har börjat öka igen.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!