Vi lär oss utnyttja planetens resurser

I slutet av 1700-talet lärde vi oss att i större skala använda kol och olja för att skapa energi. Tillkomsten av motorer under 1900-talet accelererade industrin som senare även kom att kunna använda både naturgas och el.

Transportbehoven och möjligheterna ökade när vi uppfann sjötransporter, tåg och flyg,. Telekom- och mediaindustrin utvecklades. Allt detta har betytt att vi minskat avstånden på gott och ont och skapat förutsättningar för relativt nya företeelser, som t ex massturism.Redan under järnåldern lärde vi oss omvandla mineraler till användbara material, vi lärde oss hantera järn och senare andra metaller. En kunskap som kom att utvecklas och blev en av industrialismens motorer. Vi lärde oss använda kol som energi och smedens hantverk utvecklades till produktion och industriella processer. Under 1900-talets början lärde vi oss även att cracka råolja och raffinera olja som i sin tur kunde omvandlas till produkter och kemikalier. Tekniken utvecklades och vi utvecklade nya material som plaster, nya kemikalier och läkemedel. Efter hand kom vi lära oss göra cement, betong, konstgödsel och pappersmassa. Processer som alla kräver stora energimängder.

Genom konstgödseln och tillverkning av flytande kväve kunde vi, särskilt efter andra världskriget industrialisera och effektivisera jordbruket. En utveckling som över tid lett till att jorden blivit mindre fertil. Tillverkningen är oerhört energikrävande. när man bryter ner fosfater som bryts ur jorden.

Människans törst efter elektricitet har sen andra världskriget varit ständigt ökande. Teknikutvecklingen i kombination med ”efterkrigstidens anda” ledde till en explosion av hushållstekniska maskiner och en starkt ökande belysning som skulle göra människans tillvaro enklare och bekvämare. En utveckling som idag övertagits av utvecklingen kring batteriladdare, mobiltelefoner och datorer.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!