Syntes

Människan har utan tvekan påverkat planeten, naturen och kretsloppen på olika sätt. I vissa fall är människans ”skuld” tydlig. Till exempel genom skövling av skogar, utrotning av andra levande arter, förgiftade vattendrag eller förbrukning av råvaror. I andra fall är människans skuld inte lika självklar, även om det kan vara så att människans agerande möjligen förstärker ellersnabbar på sådant som ändå är på väg att hända. Jordens klimat är till exempel något som till stor del styrs av mycket stora förlopp som inte kan hänskrivas till enbart ”människans påverkan”, särskilt inte i ett längre tidsperspektiv. Klimatet påverkas till exempel av variationer i solens aktiviteter, vulkaniska aktiviteter, störningar i havsströmmarna och variationer i Jordens omloppsbana. En hel del av det som bedöms som människans påverkan är – även om många uttrycker sig självsäkert – bara uppskattningar eftersom mycket är svårmätbart. Och dessutom vet vi sedan tidigare att vi haft både istider och varmare perioder – långt innan människans aktiviteter ens hade en teoretisk möjlighet att påverka. Bara för att få ett perspektiv så kan det vara bra att veta att det som uppskattas vara Sveriges andel av de totala utsläppen av s k ”mänskligt orsakade” växthusgaser, är 0,1 procent.

Oavsett vad som orsakar klimatpåverkan har mänskligheten skapat en situtaion , som gör det svårt att utan vidare byta ut kol, olja och gas . På global nivå uppgår dessa fossila bränslen idag till cirka 80 procent av energiförbukningen. Mot den bakgrunden behöver vi framförallt se på hur använder våra resurser, kreativitet, kunskap och engagemang. Vi kan nämligen bidra till att vår livsstil blir mera hållbar, och vi måste göra det – oavsett klimatet. Det handlar om hur vi bor, bygger, producerar livsmedel, organiserar oss etc… Hållbarhetsfrågorna innefattarså mycket mer, och inte minst så finns det mycket vi faktiskt kan börja påverka med positiva effekter, redan idag.

Här finner du konkreta förslag för att börja förändringen, där vi faktiskt kan göra skillnad!


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!