Okunskap om förutsättningarna

Generellt och historiskt sett har vi inte haft kunskap om och verkligen förstå grundförutsättningarna. Dvs att vi bara har en planet. Detta betyder att det finns begränsningar i vad vi kan göra – särskilt om vi även ska ta hänsyn till kommande generationer, som våra barn och barnbarn. Råvarorna är begränsade, energin är begränsad, utrymmet är begränsat och balansen mellan planetens olika kretslopp och processer får inte störas i någon större omfattning. Men på det stora hela , så fortsätter vi som vanligt.

Allt det där, med begränsningarna, fungerade utan några större problem fram tills det att den industriella revolutionen inleddes för ca 200 år sedan. Vi var ungefär 1,5 miljarder människor på planeten, vårt samlade avtryck var relativt begränsat, och vi behövde egentligen inte ha särskilt mycket kunskap om ”begränsningarna”.

De allra flesta avtrycken har tidigare varit små och begränsade, men när vi fick tillgång till "obegränsad” energi, teknikutvecklingen tog fart och allt fler klev in i den utvecklingen så blev den samlade effekten, de senaste 100 åren, en helt annan. 
  
Den bristande kunskapen kombinerat med den i början helt okontrollerade vinstmaximeringen blev en tillväxtmotor som idag är en kvartalsekonomi med 4-åriga mandatperioder för politiken (samhällets ”kontroll- och styrningsfunktionen”) som gör det mer eller mindre omöjligt att ha den långsiktighet samhällets lösningar behöver ha. Att fatta politiska beslut som ligger i linje med en långsiktig och hållbar utveckling förhindrar i regel kortsiktiga vinster som majoriteten i regel prioriterar.

Planetens resurser är begränsade, och det finns även naturlagar i form av olika kretslopp – t ex vatten – och processer som ger begränsningar och hänsyn som vi människor behöver ta. Det är inte enkelt utan komplicerat och komplext. Att t ex övergöda en åker kan ge en kortsiktig vinst i form av någon eller några extra stora skördar, men när övergödningen rinner ut i vattendrag stör den balansen och försämrar förutsättningarna för fisket. Och dessutom utarmas odlingsmarken så att den inte längre klarar sig utan extra gödning.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!