FoU, innovationer och agendor

Vi har också skapat ett system där politiska agendor, kommittéer och utredningar baserade på politiska ambitioner som styr. Detta avspeglas ner på varje kommuns nivå och insatser i det s k Innovationssystemet. Man tar fram, ibland med konsulter på uppdrag, s k strategidokument som ”hänger i luften”, där man ofta bortser från att det faktisk behövs förändringar i lagstiftning, regelverk samt beskattningen. Detta gär att finns och man fortsätter att skriva dokument som inte adresserar de verkliga och ofta komplexa utmaningarna.

De begränsade insatser som kan genomföras i form av projekt som 10-talet myndigheter delar ut som bidrag, är idag kopplat till politiskt fastställda agendor och en stor andel av dessa medel kommer samma större FoU-aktörer tillhanda trots egentlig frånvaro av leverans.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!