Några exempel

Miljöberedningen: definierade 100-talet mål, omöjliga att följa upp och vad hände sedan?
Eftersom några egentliga insatser inte sker för att förbättra, och framför allt inte kan kopplas till målen, så blir mätningarna ointressanta och svårtydbara.

Agenda2030 delegationen, avlämnade sitt slutbetänkande våren 2021.

Fossilfritt Sverige: fokus på just enbart fossilfrihet, utan hänsyn till förutsättningar eller begränsningar i förnybarhet eller hållbarhet eller ekonomiska konsekvenser. Man tar inte hänsyn till begränsningar som råvarubrist och naturlagar eller användande av kritiska resurser.  Man har har inte heller tagit fram någon egentlig plan. Uttrycket ”färdplan” har använts vilket innebär några exempel på vad som skulle kunna vara "lösningar".

Klimatpolitiska rådet: skall utvärdera regeringens klimatpolitik d v s Sveriges utsläpp av växthusgaser. Men när det gäller klimatet, så blir det ett problem. Klimatet bryr sig inte om några gränser, vilket innebär att rådets bedömningar är baserade på teoretiska och inte heltäckande beräkningar på mycket övergripande nivå.  Jordbruket ingår givetvis heller inte...

Man hanterar i huvudsak kopplingen mellan politik och utsläppsminskningar, något som är svårt att mäta då utsläpp sker över gränser, och eftersom utsläppen endast avser Sverige kommer inte internationella transporter med. De siffror som redovisas är knappast annat än teoretiska bedömningar.

Regeringen använder också andra råd utsedda av dem själva inom livsmedel, risk-, miljjö- och nu klimatpolitik. Notera inte råden inte hanterar de faktiska frågorna utan utgör råd för politiken.

Slutsats: ingen av ovan angivna aktiviteter har egentligen sett framåt. Regeringen konstaerade också att de olika initiativen inte hängde samman och sa sig vilja ta en paus och återkomma...

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!