Utredningar

Utredningar är ett verktyg för att i först hand ta hand om mer akuta frågeställningar som har politisk problematik. I vissa fall ges direkta uppdrag till myndigheter att ”ta hand om” en fråga, ibland med tilläggsanslag. I andra fall används utredningar. Dessa definieras till omfattning och mandat och tillsätts av regeringen.

Om vi tar utgångspunkt på utredningar inom området ”kretslopp av vatten, näringsämnen och energi”, så har många utredningar genomförts under de senaste åren: Vatten och Avlopps -områdets översyn av Vatten-tjänstlagen där utgångspunkten var att fastighetsägare skulle tvångsanslutas till kommunala avlopp för stora extra kostnader. 
Resultat: ingen ändring mot hållbarhet har skett i verkligheten, tvärtom!


Stacks Image 59
Små avlopp: Flera utredningar - ytterst konstiga förslag om årlig inspektionsplikt av fastighetsägaren mot vite. I praktiken skulle dessa byggas om igen och då på samma sätt, och då blir risken för igensättning p g a felaktigt utförande/dimensionering/sandkvalitet i mark- och infiltrationsbäddar uppenbar och de måste istället ersättas med andra system, dock inte kommunal avloppslösningar från 1800-talet.

"Biogasutredningen-  främjande”: resultat: man anslog återigen lite projektmedel ansågs via myndighet, ingen egentlig satsning och hantering av hindren.
Området som helhet är tack vare oklara beskattningsfrågors lösning. Storsklliiga anläggningar för hantering av endast organiskt avfall ger inte god växtnäring och därmed dålig lönsamhet då man inte kan ta betalt för rötresten. Stora anläggningar innebär också längre transporter.
Samåskåliga gordbaserade lösningar har oftast endast elproduktion om inkomst vilket inte täcker kostnaderna för anläggningen. Att uppgradera biogas til fordonsbränsle kostar och att bygga samman flera små anläggnigar via gasnät är förknippat med stora investeringskostnader. Ytterst får man intäkter först när tankning sker. Gasbilar har inte slagit igenom, mest p g a avsaknad av just tankställen och gastillgång.

”Återvinning av fosfor ur avlopp”: ingen åtgärd eftersom det är omöjligt i praktiken och såväl ur ett”ekonomiskt som praktiskt perspektiv att återvinna fosfor nedströms i kommunernas VA-anläggningar. I avloppet spolas allt ner: oanvända läkemedel, färgspill, lösningsmedel och från industrin oklara ting. I praktiken finns hela det periodiska systemet i slammet. Att du kunna urskilja fosforn är i det närmaste omöjligt.

Området berör också Miljöbalken och Plan-och bygglagen som behöver revideras.

Utgår vi från EUs vattendirektiv går lagstiftningen stick i stäv med dess tillämpning d v s hur vi bygger avlopp och inte etablerar för framtiden livsviktiga kretsloppssystem på riktigt samt kommunernas agerande med tvångsanslutning till felaktiga storskaliga 1800-tals-system.

Ett stort utredningsuppdrag gavs inom ”Civil beredskap” till 20-talet myndigheter och samtliga länsstyrelser 2019. Merparten av utredningsarbetet gick ut på att förstå risker och tingens ordning. Vad har hänt därefter? Jo nytt utredningsuppdrag till Försvaret och MSB sommaren 2022 med en särskild utredningsman för kritisk reservdelshållning. Att vi inte har kunskap i landet att laga systemens teknik är dock inte med.
Verkligheten är långt mer komplicerad och det är den som gäller, inte siffror och politik

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!