Syntes och slutsats

Trots att staten satsar miljardbelopp av skattemedel i utredningar, beredningar, FoU och Innovationssystem så blir resultatet och den egentliga förändringen klen om vi dessutom lägger till att det skall komma till kommersialisering och omsättning i verkligheten.

Samtidigt görs politiska utspel på storskaliga projekt som inte är verklighetsanknutna, med stora kostnader i initialskedet för planering, i regel med skattemedel som bidrag. De som sedan skall finansiera och ta risken har ofta bättre kunskap och då bli de ändå inte av.  Tyvärr finns dock undantag som står som monument för framtiden, se ovan, listan över storsklaiga nedlagda satsningar. och projekt

Upphandlingsssystemet har lett till fördyringar, och löser inte behovet av förnyelse.

I vår plan för ett hållbart robust samhälle och vidare, ges de faktiska förutsättningarna som jordens begränsade råvarutillgångar, naturlagar och tillgång på och användandet av energi. med begränsningar som oftast helt glöms bort i utredningar och "projekt". Vi menar att vi måste sätta variabler på faktiska hinder/problem för genomförande, såsom lagstiftning och regelverk samt beskattning givet de verkliga förutsättningarna för framtiden. 

Problemet är tvådelat, en del av de lösningarna vi förslår går stick i stäv med gängse sätt att bygga, etablera VA- och energisystem, Den andra är hur vi i framtiden kan organisera och äga allt från transporter till boende och gemensamhetsfunktioner som skolor vård och omsorg, teknik och livsmedelsproduktion,


Stacks Image 61
FoU aktörer använder idag stor del av sin tid till att söka medel för projekt. Projekt har blivit förrödande i många offentliga verksamheter och oerhört mycket tid läggs på att göra ansökningar. 
Frågan är om de egentligen leder någonstans annat än till nedlagd tid och rapporter, som läses av hur många? Att som ofta, tilldela ”projektmedel” i liten omfattning, där mottagarna i huvudsak är offentliga verksamheter som FoU-aktörer och kommuner, samt föreningar, ger sällan önskad effekt, utan stannar vid att bara bli genomförda projekt och rapporter. Kostnaden torde uppgå till miljardbelopp i enbart administration.

Lägger vi till hinder som existerande lagstiftning och regelverk kring redan byggda infrastrukturer mm så blir det än svårare att nå fram. Ytterst få projekt hanterar behov av förändrad lagstiftning och regelverk utan utgår från det existerande. 
Ytterst lite har förändrats till det bättre eller ens närmat oss att ens försöka lösa de större grundläggande utmaningarna för framtiden. Vi genomför oändligt många projekt och utredningar, utvecklar  politiska agendor och gör utspel om att bli ”bäst” och vara en förebild, vad som ska göras, och försöker förändra med s k styrmedel, lite incitament och bidrag och storskaliga satsningar som alltför ofta inte är hållbara.

Självfallet kan inte detta fortsätta, enbart administrationen kostar miljardbelopp.
Att ta fram innovationer, än mindre utveckla teknik och system eller dylikt, kan inte göras i projektform, då de ofta innefattar kommersialisering eller beslut att införas som alternativ i befintliga verksamheter. I flertalet fall där det finns behov av förändringar på samhällsnivå så innebär det ofta också behov av regelverk och till och med av förändring av lagtsiftning eller beskattning, Detta hanteras allt som oftast inte i ”projekt ”. Dessa insatser kan således inte genomföras av offentliga aktörer som alltid utgår från existerande lagstiftning och regelverk.

Upphandlingar är inte rätt medel eller verktyg i samband med förändring och utveckling, oavsett om det kallas Innovationsupphandling eller ej. Detta för att det som synes endast befäster det befintliga i huvudsak.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!