Havsmiljön och dess utmaningar

Fisket har gått från att vara en småskalig verksamhet för de kustboende till storskaligt industriellt fiske med fångstmetoder som tar ”allt”.  På senare tid har vi också sett nedgång i många arters bestånd också på bekostnad av Lever man nära havet ser vi dessa förändringar som skett på ett årtionde. I Östersjön förekommer idag ingen torsk och strömmingen är snart utfiskad.  Dessutom har sjöfågelbeståndet avsevärt minskat under senaste 20-talet år.

Havsmiljön inklusive dess påverkan av flöden från sjöar regn mm har sina egna utmaningar. Det är också här som utsläpp från reningsverk industriella utsläpp hamnar. Via regn kommer också nedfall från partiklar från luften. Havet är således vår ”slutförvaring”. Detta har högst sannolikt lett till negativ påverkan. Lägger vi därtill miljöpåverkan, ökande bestånd av säl och skarv så har det i än högre grad lett till utslagning av hela näringskedjor av fiskyngel till småfisk såväl som större fisk.

Ser vi till haven och sjöarna som naturresurs för fiske så finns en mängd utmaningar. Vi ser utfiskning med enormt stora högeffektiva fartyg och regelverk i EU som gör att fångsterna inte ens får tas tillvara. Detta har lett till utfiskning och drastisk ändrade livsförhållanden även för den landbaserade ekonomi som levt på fisket. Utfiskningen som pågår utanför Afrikas kuster utförs dessutom av utländska, icke afrikanska aktörer, såsom EU och Kina, genom avtal med kontinentens regeringar och slår därmed ut den egna befolkningens levnadsmöjligheter.

Samtidigt finns exempel på ändrade strategier och lokalt genomförda satsningar i tex Florida och längs Storbritanniens kuster. Utgångspunkten har varit att säkra fiskens och skaldjurens överlevnad och återhämtning. Detta har lett till återväxt och bättre fångster, samt en utveckling av fisketurismen med och möjligheter till återupptagen förädlingsindustri. Detta har gjorts genom lokala initiativ med fiskarna men också genom fredade zoner.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!