Rörigt och oklara ansvarsområden

Sammantaget är såväl elnäts-området som telekom-området rörigt. Trots regleringar har resultatet inte blivit bra. Fortfarande saknas fiber-täckning på många platser i landet, trots att det var över 20 år sedan ”fiber till alla” utlovades, och ingen nätoperatör går egentligen med vinst. Det gäller särskilt de mindre kommunala näten. Vi har inte heller redundans eller reservkraft för fiber/bredband och endast i begränsad omfattning för Mobiltelefoninäten, med en timme i tätort och fyra timmar på landsbygden. Detta krav tillkom först efter stormen Alfrida 2019. I övrigt gäller Telekom-lagen som kom till i samband med avregleringen. Denna ger användare rätt till ersättning vid avbrott i nättjänsten. Ersättningen är dock låg. Till detta kan läggas oklarhet vad gäller Cybersäkerhet och egentligen hela detta områdes funktion.

Detta måste hanteras på annat sätt än idag med oklara ansvar fördelat mellan många myndigheter och aktörer som PTS, MSB, Digitalieringsverket, Kommuner, Län och Telekombolagen själva. Sårbarhetsaspekterna ska nu dessutom hanteras av en ny myndighet.

De fastigheter, vägar och andra infrastrukturer som broar och hamnar där cement och betong är använt kommer att långsiktigt att få problem med tillgång på material. Cement och betong är dessutom enormt energikrävande att tillverka, kräver god sandtillgång och avger stora mängder koldioxid.
Slutsats: vi bör undvika att bygga nytt i betong och cement, särskilt fastigheter.

Vägarnas asfaltbeläggning kommer också att få problem med tillgång i takt med att mindre mängd fossil olja ckrackas, där asfalt är en restprodukt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!