Järnväg, flyg och hamnar
Järnvägarna blev det första kollektiva trafiksystemet i våra större städer och byggdes ut under 1900-talets första hälft. Beläggningen på spåren har hela tiden ökat vilket medför problem med underhållet då det stör trafiken. Även här spelar klimatet in, snö och is blockerar växlar och många motorvagnar i pendeltrafiken har problem. Järnvägsnätet bekostas av staten via Banverket och trafikavgifter.

Flyget började utvecklas efter andra världskriget och flygplatser byggdes ut under hela 1900-talet tills vi hade flygplatser i större delen av Sveriges lite större städer. I dagsläget finns 32 regionala flygplatser och av dessa får 22 statliga stöd.

Vi har ca ett 20 tal större hamnar för kommersiell trafik och delar av dessa får statliga stöd.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!