Fjärrvärme
Energiförsörjning i städerna genom elektricitet- och fjärrvärmenätets utbyggnad kom att ersätta ved, kol, koks och stadsgas från 1950-talet och framåt. Fjärrvärmesystemet behöver underhållas då läckage uppkommer. I dagsläget är flertalet fjärrvärmeverk även en del av elförsörjningen. På senare tid har råvaran avfall minskat så att dels förekommer import från omvärlden och dels att man övergått till biobränslen. Rörsystemen är omfattande och kräver mycket el för sina pumpsystem. Som alla rörsystem kan läckor uppstå och måste repareras. I större rörsystem måste också extra energi tillföras för att slutpunkten skall få rätt värmenivåer. Systemet bekostas av nyttjandeavgifter till fastighetsägarna.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!