El-nät
Elnätet byggdes i steg med början vid förra sekelskiftet. Generering skedde med fossila bränslen och kom sedan att ersättas och kompletteras med vattenkraft, kärnkraft, vind och solkraft. Elektriciteten blev en allmännytta och grunden för modern kommersiell verksamhet och de samhällsfunktioners som följde under slutet av 1900-talet genom datorisering och elektronikutvecklingen. Detta är det mest omfattande tekniska system vi har, och till skillnad från andra system genererar det vinster till ägarna och statens bolag Svenska kraftnät och Vattenfall. Likaså tjänar staten på särskild beskattning och moms.
Stacks Image 58
Elförsörjningen är återigen högaktuell. Hela vår tillvaro bygger på att vi ständigt har tillgång till stora mängder el. Och den måste kunna distribueras till platser där företag vill utvecklas och där människor vill bo.

I Sverige har vi byggt in ett elberoende sedan mer än femtio år. Tillgången på vattenkraft och sedan kärnkraft gjorde att vi kunde får billig energi till industrins behov och i hemmen där vi till och med använde direktverkande elelement, framför allt i villor.

I Sverige har vi ett åldrande elnät som börjat nå sitt kapacitetstak, särskilt i städerna. Elen kan helt enkelt inte distribueras i tillräcklig omfattning till platser där människor vill bo och/eller arbeta. Och ambitionen att via bidrag få fastighetsägare att investera i solceller gör att hela elnätets struktur måste ändras för att också kunna ta emot många små genereringskällor. Detsamma gäller vindkraften som i sin tur leder till lastbalanseringsproblemet som innebär att delar av vatten- och kärnkraft (som kan regleras) måste reserveras för att hålla spänningsnivåerna. Så mycket som 6–8% av baskapacitet i form av vattenkraft och kärnkraft måste reservhållas som en buffert för att klara lastbalanseringen från vind och solkraften, de s k intermittenta källorna. I takt med att dessa källors andel av elproduktionen ökar, så innebär det även att buffertens storlek behöver öka. Dessutom tillkommer även förluster i överföring transformatorer mm på ca 10 %

Att ytterligare öka belastning inemot topplasten i näten medför risker för bränder i transformatorer och nätkomponenter. Elsäkerhetsverket säger därför att hemladdning av elbilar i vanliga nätet inte får ske. I ljuset av detta skall vi alltså se visionen om elbils-laddning som i praktiken kräver uppgradering av installationer och nät "överallt". Det fungerar för få enstaka installationer av s k snabbladdningsboxar på 2,2 kW motsvarar 4–5 vanliga fastigheters kapacitet i nätet.
Stacks Image 63
Om enstaka bilägare på gatan installerar en laddbox är det alltså inga problem, men om många på samma gata vill göra detsamma så fungerar det inte utan stora utbyggnader i hela nätet från anslutningspunkten och bakåt inklusive transformatorernas kapacitet osv. Investeringsnivåer på 100-tals miljarder krävs. Denna skall bäras av ca 5 miljoner hushåll, övriga fastighetsägare och industrin. Vi kommer att stå inför avsevärt höjda nätavgifter för evig tid i och med denna utbyggnad.

Genom ökande störningar som elavbrott och felaktiga installationer av solpaneler, laddboxar mm samt transienter från åsknedslag utmattas först kraftelektroniken och sedan logikkretsar i styrning mm. Detta leder till mer omfattande fel och kostnader i ofta kritiska system.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!