VA-nät
Vatten- och avlopp kom att designas efter engelsk förebild i början av 1900-talet, och i stort fortsätter man än idag att bygga på samma sätt. Rörsystemen byggdes med cement och gjutjärn, även inom fastigheterna. Stambyten blev en vanlig företeelse under 1980-talet och framåt och nu har även de större rörsystemen tjänat ut. Läckage genom kollapsade äldre cementrör börjar nu ses i efterkrigstidens byggnationer. Läckage är idag vanligt i vattenförsörjningen med upp till 20–25%. Omfattande byten måste ske. Nu lägger man istället plaströr med oklar livslängd då de slipas inifrån av vattenströmmarna. Detsamma gäller avloppssystemet. Designmässigt så leds regnvattnet ner i avloppssystemet, men vid störtregn hinner systemet inte med och översvämningar sker. Reningsverken hinner sedan i sin tur inte heller med och orenat avloppsvatten släpps, genom s k breddning, rakt ut i sjöar och hav.

VA-systemet bekostas genom anslutnings- och nyttjandeavgifter, normalt i separata av kommunerna ägda VA-bolag.
Kommunerna fortsätter att bygga och återinvestera i 1800-tals lösningar som fortsätter att förbruka mer färskvatten och omöjliggör återvinning av näringsämnen till kretslopp. Det krävs oerhört stora återinvesteringar som vi redan idag ser genom ökande VA-avgifter.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!