Introduktion och historik

Trots att vårt land är avlångt med gles och liten befolkning gjorde tillgången på malm och skog att vi hade råd att bygga ut järnvägen, bygga vägar och producera el till en växande industri och befolkning som med tillväxt i industrin gav "alla" arbete från 2a världskriget och framåt. Under vissa perioder hade till och med behov av arbetskraftinvandring.
Stacks Image 55
Utvecklingen av Sveriges infrastrukturer kan, som för många andra länder i Europa, länkas samman med tillkomsten av ångmaskinen, järnvägen och fartygsutvecklingen på slutet av 1800-talet. Hav sjöar och kanaler var då de första "motorvägarna" och transporterna av varor från landsbygden möjliggjorde städernas tillväxt. Hamnar byggdes ut för godshantering och järnvägarna anslöts. Stora delar av det svenska järnvägsnätet mot norr byggdes med intäkter från timmerförsäljning till Paris som behövde återuppbyggas efter bränderna. av franska medel då fransmännen ville köpa timmer för uppbyggnaden av Paris efter bränderna.
Järnvägen kom att ta över mycket av fartygstrafiken men spelade en viktig roll för alla typer av transporter inom landet. En nationell järnväg ledde även till att vi fick en gemensam tid i landet, då tågens ankomst- och avgångstider blev viktiga för både för gods- och persontrafiken.

Vatten- och avlopp kom att byggas efter engelsk förebild i början av 1900-talet, och i stort bygger man samma systemlösningar idag, dock med cement, gjutjärn och senare av plast. Engelsmännen använde bl. a glaserat tegel som står sig än idag.


Utbyggnaden av vägnätet kom att gå hand i hand med utvecklingen av fordon och sköt fart på allvar efter andra världskriget i och med den ekonomiska tillväxt som då följde. Med denna kom service och tankställen, följdutbyggnad och strukturer som ledde till förändring av städerna och samhället.
Spårtrafiken utvecklades också och blev det första kollektiva trafiksystemet i våra större städer och byggdes ut under 1900-talets första hälft. Idag finns spårbunden lokaltrafik enbart i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Men under 1950–60 talet fanns det även i orter som Jönköping, Uppsala, Sundsvall, Malmö, Kiruna och Helsingborg.

Flyget började utvecklas efter andra världskriget och flygplatser byggdes ut under hela 1900-talet tills vi hade flygplatser till större delen av landet.

Elnätet byggdes i steg med början vid förra sekelskiftet. Generering skedde med fossila bränslen och kom sedan att ersättas och kompletteras med vattenkraft, kärnkraft, vind och solkraft. Elektriciteten blev en allmännytta och grunden för modern kommersiell verksamhet och de samhällsfunktioner som följde under slutet av 1900-talet med framförallt datorisering och elektronikutvecklingen.


Telekom utvecklades från att först ha varit optiska telegrafer på 1700-talet till att utvecklas till ett trådbundet telegrafnät. Den trådbundna tekniken utvecklades i slutet av 1800-talet till telefoni. Radiotekniken och sedermera elektroniken grundlade vad som sedan blev modern telefoni. Dator- och elektronikutvecklingen kom att utvecklas under senare delen av 1900-talet. Datatrafiken gick i huvudsak över det för telefoni uppbyggda kopparnätet, och med radiolänk. Fibernät-utbyggnaden började sent 1900-tal för att sedan öka med introduktionen av Internet i slutet av 1990-talet. I 2000-talets början utlovade politikerna fiber åt alla. Ett löfte som 2022 ännu inte är uppfyllt.

Bank- och betalsystem utvecklades under slutet av 1900-talets hälft och IT-verksamheterna i samhället utvecklades och sköt fart på allvar med introduktionen av datatrafikmöjligheterna. En flora av styrsystem och andra datorleverantörspecifika standarder växte fram. För distribution av TV byggdes också ett antal kabel-TV-nät ut i städerna I och med introduktionen av Internet runt år 2000. Samtidigt utvecklades Internet. Med www-tekniken, ID system och med betalsystem och epost kom mycket att utvecklas som e-handeln och verksamhetssystem med hela värdekedjor från tillverkning, logistik till marknadsföring och försäljning samt administration som idag är beroende av nätet. Idag är också större delen av mediavärlden Internet-baserad. Sammantaget har denna utveckling skett under mindre än ett kvarts sekel.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!