Underfinansiering av regioner och kommuners ekonomi.

Prognoser från Sveriges kommuner och regioner före pandemin 2019-2021 var att man räknad med en underfinansiering om ca 24 miljarder. Denna torde ha ökat efter pandemin som innebar att såväl kommuner som regioner fick statsbidrag för dess hantering. Inte minst ökar utgifterna för den sociala sektorns kostnader. Och på lång sikt så är en växande andel äldre och äldreomsorgen en stor utmaning.

En av effekterna av Putin-kriget mot Ukraina har varit en global ökning av bl a energipriserna, vilket i sin tur ger bränsle åt inflation och som i sin tur leder till automatiska ökningar av olika index, vilket i sin tur tvingar kommuner och regioner att avsätta mer pengar till framtida pensioner. Något som ytterligare belastar den offentliga sektorns, dvs regionernas och kommunernas ekonomi.


Stacks Image 56

Sektorns köp av verksamhet 2021

Kommuner och regioner valde, istället för att utföra själv, att under 2021 köpa kärnverksamhet från privata och offentliga aktörer för en summa av 223 miljarder kronor. Verksamhet köps och säljs i viss omfattning sektorsinternt, till exempel regioners köp av specialiserad vård från andra regioner med universitetssjukhus, eller kommuners köp av gymnasieplatser och annan pedagogisk verksamhet från andra kommuner. När sådana interkommunala ersättningar för sektorsintern handel på 29 miljarder har dragits av, kvarstår anskaffning med 194 miljarder kronor som sektorn köper från andra offentliga eller privat utförare.
Sektorns externa köp totalt, efter avdrag för sektorsintern handel, utgör en andel av 17 procent i relation till sektorns totala kostnader.


Köp av verksamhet år, mer kronor Andel av kostnad för eget åtagande, procent
Kommuner och regioners köp av verksamhet, totalt

223

19,7

– avgår sektorsintern såld verksamhet

−29

−2,6

Sektorns köp av verksamhet, totalt

194

17,1

– varav kommuner

124

17,4

– varav regioner

70

16,4

Offentlig sektors köp av verksamhet 2021, miljarder kronor respektive som andel av totala kostnader (kostnad för eget åtagande i egentlig verksamhet). Angivet värde är miljarder kronor och procent.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!