Slutsats

På det stora hela kan man inte annat än dra slutsatsen att vi står inför en allt djupare svacka som inte lär kunna lösas på kort sikt. När hushållens ekonomi sjunker då sjunker även skatteintäkterna och de offentliga verksamheterna kan inte klara sig utan statliga bidrag. Detta medför att alla aktörer måste minska kostnader därför att de kan inte långsiktigt kan räkna med att staten kan tillskjuta medel i samma utsträckning som skedde under pandemin och som begärs inför 2023 av Sveriges Kommuner och Regioner. Dessutom kommer minskade skatteintäkterna även påverka det s k utjämningsbidraget som kommer från rikare till fattigare kommuner.

Att i gamla termer tro att vi kan bygga oss ur och initiera storskaliga infrastrukturprojekt som elvägar, vätgas- och batterilagring samt mångdubbla elproduktion och elnät är en utopi. Att vi i Sverige, som somliga politiker föreslagit, skulle ha råd med att ersätta vår fordonsflotta på 5 miljoner registrerade bilar med elbilar ter sig som en utopi. Det skulle innebära en genomsnittsinvestering på 300 000 SEK/bil, och innebära en utgift på totalt 1 500 miljarder för i huvudsak hushållen. Dessutom finns det idag inte ens tillräckligt med råvaror för en generations produktion. Plus den nödvändiga elnätutbyggnaden med fyrdubbel topplastdimensionering som skulle behövas för att klara laddning av elfordonen.

Staten kan sannolikt inte långsiktigt räkna med samma intäktsbas genom skatter och avgifter, ens i närtid med tanke på den situation som uppkommit inom framför allt energisektorn genom kriget i Ukraina. Det grundar sig i huvudsak i EUs men också vår egen politik med el- och bränsleskatter, mm, samt den räntesituationen som försatt oss i med argumentet inflation. Intäkterna till staten via historiskt höga vinster i livsmedelshandeln, energibolagens vinster och utdelningar via ägandet i Svenska kraftnät och Vattenfall betalas av många människor som redan nu – vintern 2022 – inte har råd med hyra och livsmedel. ”Återbetalningen” till vissa genom elstöd förslår inte långt.

Med räntehöjningen kommer även bankernas vinster öka villka även även ger staten intäkter. Bankerna som tjänar på sin utlåning, där räntan alltid är högre än riksbankens styrränta. Även om de gör riskbedömningar kan stora kreditförluster uppstå om ex vis fastighetsbolag eller företag går i konkurs. En stor del av bankernas verksamhet är också internationell och via andra banker och fonder där man lånat medel till eller tagit som säkerheter som sedan faller i värde har kedjereaktioner uppkommit.

För Sveriges del skall allt slutligen betalas av ca 5 miljoner hushåll varav uppskattningsvis 1 miljon redan har en ekonomi som gör dem bidragsberoende. Möjligen kan man räkna bort exportindustrin, där andra utomlands, får betala för de varor som blir dyrare p g a ökade kostnader för el i Sverige.

Att öka, eller för den delen bibehålla en hög skattenivå på el och bränsle och sedan kalla detta inflation som Riksbanken hanterar med klassiska räntehöjningar äventyrar samhället i grunden och ställer människor på gatan.
 
Regioner och kommuner kan inte fortsätta att öka sina kostnader genom att t ex bygga mer lokaler eller att fortsätta att bygga storskaliga och kvalitativa felaktiga VA-system, fjärrvärme mm och sedan öka debiteringen.
 
Såväl staten som regioner och kommuner måste minska sina kostnader genom dels minskat antal myndigheter, sammanslagningar av myndigheter och därmed minska kostnaderna som behöver finansierat av skatter. Till detta kommer givetvis en kvalitativ och förnuftsmässig ifrågasättande av nyttan av myndighetssfärens roll i framtiden att behöva adresseras.
 
Politiken måste därför medverka till att finna nya ekonomiska modeller och sociala lösningar.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!