Folkhemmet och den nya staden växer fram i Sverige

Från sekelskiftet och framåt tillkom fler byggnader i direkt anslutning till staden. Staden utgjordes av boende, handel och service för i fösta hand mer förmögna människor. Industriell verksamhet och arbetarbostäder förlades till stadens utkanter. Transporterna gjordes med häst och vagn, cyklar och ett fåtal fordon. De långväga transporterna gick med fartyg och järnväg in till städerna.

Stockholmsutställningen 1931 blev startskottet för Bauhaus-rörelsen och Folkhemsbygget i det socialdemokratiska Sverige. Förutom de kooperativa företeelserna SKB och HSB startades flera projekt med egnahemsbyggen. Självbyggnationer och bygg-gemenskaper såsom i bostadsområdena Enskede och Norra Ängby, där familjer fick förmånligt låna till material och själva byggde sina bostäder med hjälp av byggledare.

Bostäderna i städerna ägdes av de bemedlade, godsen, staden, och till och med företagen som kopplade dem till arbetet mm. Först under 1900-talet tillkom andra upplåtelseformer som förhyrning. I Sverige tillkom Stockholms Kooperativa Bostadsrättsförening 1916 och. Hyresgästföreningen 1923. Allmännyttan och hyresupplåtelsen med fri bytesrätt växte fram under efterkrigstiden. Parallellt utvecklades upplåtelseformer och lagstiftningen för ekonomiska föreningar och på denna byggdes från de tidiga boföreningarna till att bli bostadsrätter. och bostadsrättföreningslagstiftningen.

Utländska förebilder som ”Trädgårdsstaden” hämtat från England och socialkvarteren i Wien försökte man etablera i projekt som Fritidsstaden i Malmö och i projekt HSB i Stockholm.

Det vi idag kallar upplåtelseformer etablerades, vilket i Sverige idag finns som tydligast i form av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!