Efterkrigstiden och expansionen utanför stadskärnan

Inflyttningen till städerna ökade i takt med behovet av arbetskraft steg efter andra världskriget. Nya idéer om hur livet skulle se ut tog form i det som blivit ett historiskt begrepp inom svensk bostadsplanering, Arbete Bo och Centrum. En samlad bebyggelse där folk inom korta avstånd skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker, samhälsservice, etc. Tankarna kring ABC-staden fick en stor genomslagkraft inom bostadsbyggandet och stadsbyggnadsplaneringen i 1960-talets Sverige, där Vällingby i Stockholm blev det främsta exemplet. Fortfarande byggdes relativt småskaligt d vs trevåningshus och med stora grönområden. Radhus och villaområden kompletterade bilden. Transportsystem som bussar och spårvagnar utvecklas och i Stockholm byggdes även tunnelbanan som sammanlänkar staden. I takt med ökat ekonomiskt välstånd ökade också andelen bilar som trängdes i den gamla stadens begränsade gatusystem.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!