Miljonprogrammen och staden byggs om för bilarna 


På 1960-talet planerade man för den nya tiden där bilen enligt utländska förebilder blev en central aktör för stadsplaneringen. Detta ledde till rivningar av städernas gamla strukturer och istället uppfördes kontor, parkeringshus och centrum för handel. Det s k miljonprogrammet innebar en statlig satsning genom lånegarantier till 100 000 bostäder om året mellan 1965 – 1975. Ambitionen var att minska 1950-talets bostadsbrist och trångboddhet samt höja den allmänna boendestandarden. De nya bostäderna byggdes framförallt i städernas ytterområden. Här skapades även grunden till ett storskaligt och industriellt byggande.
Idag kan vi se att byggtekniken med element och materialen med betong och cement och plast har nu börjat få allvarliga problem.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!