Hur har vi byggt tidigare?

De första byggnaderna byggdes av det som fanns i omgivningen, dvs trä, halm och lera med tak av vass och en central eldstad. Med tiden utvecklades verktygen och därmed möjligheter att bygga stabilare konstruktioner med trästommar och tak som med tiden även innefattade sten, oftast skiffer. Korsvirkeshus, oftast med stommar av ek och med vass och lera som väggfyllnad och flera eldstäder utvecklades på medeltiden. Stenhus och bränt tegel till tak kom därefter. Hus som enkelt kan underhållas och repareras, med en livslängd som visat sig bli många hundra år.

Stacks Image 32


I Sverige byggde vi uteslutande timmerhus med torv och grästak. Långsamtväxande trä av furu och gran fick torka på rot under flera år och timret fick därefter långsamt torka efter avverkning innan de byggdes. Sådana hus finns fortfarande kvar efter 500-600 år.

Samtidigt som industrialismen tog fart började städernas hus byggas med sten och tegel istället för trä. Genom introduktionen av cement och betong med stålstommar för cirka 100 år sedan, kunde vi börja se högre hus och alltmer rationella och kortare produktionsmetoder,

Betong och cement framställs av kalk som är en finit resurs. Tillverkningen sker i processindustrier som kräver oerhört stora mängder energitillförsel som också avger koldioxid. Vidare binder det koldioxid . Det kallas för karbonitsering och är ett problem för stålarmeringen – den rostar.
Just därför håller betong ca 100 år utomhus – tänk Slussen i Stockholm. Återanvändningen är också problematisk – dels tar mycket energi att riva och mala ned till fyllnadsmaterial till vägar och liknande och dels ett behovet begränsat.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!