Eftersatt underhåll i allmännyttan

2010 uppskattades att cirka 80 procent av det kommunala bostadsbeståndet vara i behov av genomgripande renoveringar och inte minst energieffektiviseringar. Den genomsnittliga kostnaden uppskattas till drygt 1 miljon kronor per lägenhet, vilket ger ett totalt investeringsbehov på 650 miljader kronor, i områden där många hyresgäster saknar möjligheter att bära en hyreshöjning. Detta har bland annat medfört att vissa bestånd avyttrades och man uppmuntrade bildandet av bostadsrätter för att undvika att behöva finansiera all upprustning.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!