Utanför tätort

Den avfolkning från landsbygden som pågått sedan 1800-talets slut pågår fortfarande. Ungdomarna flyttar ofta i samband med gymnasiestudier och/eller högre studier. Arbetstillfällen från tillverkning i de gamla bruksorterna och i serviceyrken minskar. Kommunerna lägger ner skolor och landstingen drar in på sjukvården. Butiker läggs ner. Denna utveckling sker fortfarande. Vissa kommuner har till och med börjat riva äldre hyresfastigheter som inte går att hyra ut.

Visserligen är fastigheter billiga utanför tätorterna, men att köpa eller till och med bygga nytt är ett stort risktagande. Banker ger ofta inte ens lån utanför ”marknadssäkra områden”.

I takt med minskade skatteintäkter för glesbyggdskommuner blir investeringar i vägar, skolor och VA-infrastruktur i praktiken omöjlig. Detta gör att nybyggnation eller till och med utflyttning utanför städerna i egentlig mening blir svår. Neddragning är snarast agendan för kommuner och regionernas åtaganden och service.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!