Staden - för människan eller bilen?

Flertalet av våra städer, och då särskilt i vår moderna omvärld har byggts om, och anpassats till bilen. Samtidigt kräver stadens olika, ofta centralt placerade, verksamheter transporter. Detta har medfört att många människor i städerna upplever att de inte längre fungerar. Dessutom har många städer centrala delar ändrats till att ha kontor och kommersiella verksamheter som gör att stadens centrum till stora delar är öde kvällstid. Framkomligheten går ner till följd av för mycket bilar. Till detta kommer avsaknad av parkeringar. Möjligheten för företagsetableringar kan inte göras då nyanställda hamnar i boende långt utanför staden och man går inte med på trafikköer.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!