Tron på att staden måste växa

Den allmänna uppfattningen alltsedan efterkrigstiden har varit att städerna kommer att växa alltmer och dessutom i ökande takt. Ca 1970 sa man att Göteborg skulle vara 1 miljon innevånare vid sekelskiftet. Man passerade då 500.000 invånare. Stockholm skulle få ”två busslaster” varje vecka i början av 2000-talet med inflyttande…

Ser vi till den globala allmänna folkvandringsrörelsen så är detta fallet, hittills. Landsbygden har avfolkats på grund av avsaknad av framtidstro, avsaknad av el, vatten, skolor och service och minskade skördar till följd av utarmade jordar, skövling av olika intressenter som tar över jorden, plantering av träd på jordbruksmarken mm.

Även i Sverige har vi sett en avfolkning av landsbygden där ungdomarna först lämnar för att utbilda sig och söker arbetstillfällen och boende i städerna. Men ekonomin att kunna köpa eller få bostäder i städerna är svår. Har man inte fast arbete kan man inte få bostad och vice versa.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!