Bygga för framtiden

Framtidens utmaningar och hur vi kan adressera dem bygger på flera faktorer. Vi kommer i allt större utsträckning ha behov av att kunna flytta oftare.Från att ha varit vanligt att bo på totalt 2-3 platser under livet inklusive sin uppväxt, verksamma arbetsliv till ålderdomen, är redan idag ovanligt. Vi flyttar vid studier, när vi lämnar föräldrahemmet, vid egen familjebildning och ev även med nya arbetstillfällen. Arbetstillfällen i traditionell mening med fast anställning och livs långa förhållanden har bytts till att det idag är vanligare att man byter såväl arbetsplatser som livspartners 2-3 gånger i livet. Andelen ungdomar som idag endast har korta anställningar eller ingen anställning ökar.

Genom digitalisering, globalisering och automation kommer mängden arbetstillfällen i industrin att ytterligare minska. Andelen offentligt anställda, som idag finansieras av skatter d v s i huvudsak av överproduktion som ger beskattningsbara vinster i företagen och moms från konsumtion, måste minska av det enkla skälet att vi inte har en jord till att ta resurser från.

Samtidigt har vi också ett behov av att kunna leva och bo även efter den tid när vi levde av arbeten som anställda.


Idag byggs så mycket med kortare livslängd trots att nomen för livslängden för nybyggnation är 100 år. Många har dessutom vittnat om dåligt utförda byggnationer oavsett om det är nybyggnation eller andra arbeten. Detta innebär att köparen, oavsett om det är kommunala- eller privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar eller privatpersoner ställs inför stora problem både på kort och lång sikt.
Idag fungerar garantier i tio år, där de två första innebär att byggaren har bevisbördan för felens tillkomst. Därefter har köparen bevisbördan. Mindre byggföretag kan gå eller gör konkurs av taktiska skäl.
Kommunernas roll i hantering av byggrelaterade frågor skapar dessutom oklarheter med besiktningar åsikter och till detta kommer också bristande kunskap och kvalitét hos besiktningsmän.
Detta blir inte bara ett problem för köparna. Eftersom bankväsendet till stor del har sina säkerheter i fastigheterna och om dessa inte håller över tid vad händer då? Vi ser idag stora miljonprogrambestånd som närmar sig stora underhållsproblem då de producerats ”fel”. Generellt sett är betong och andra material inte särskilt hållbara, man talar om 100 år.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!