Energideklaration

Lagen om att fastigheter skall energdeklarerades infördes 2006 och är baserat på ett EU-direktiv. Deklarationen baseras på en teoretisk beräkning av en fastighets ”skal” ur ett isoleringsperspektiv och tar inte hänsyn till om fastigheten är ett nybygge i Kiruna eller 100 år gammalt trähus i Ystad.
Eftersom det är svårt att hantera dörrar och fönster räknas dessa som väggar. Deklarationen skall göras var tionde år och skall registreras hos Boverket. Riksrevisionen har framfört kritik som gäller otydliga regler, otillräcklig kontroll, låg kvalitet på deklarationer och otillräckliga rekommendationer. Allt bekostas av fastighetsägarna och beräknas till ca 700 miljoner per år.

I en fastighet är varmvattnet 50-60% av energikostnaden och att tilläggsisolera en flerfamiljsfastighet för miljontals kronor är givetvis inte ekonomiskt hållbart då det endast skulle leda till en mindre förbättring. Byts dessutom fönster vilket är vanligt på äldre fastigheter blir utseendet helt förstört eftersom isoleringen bygger normalt upp till 100 mm utanför fönstren.

Till detta kommer även krav/behov av förbättrad ventilation av krav på luftkvalitet som inte räknas in i deklarationen dvs elen som åtgår för ventilationens drift.
Ventilation som kan påtvingas av t ex Radon-skäl. Mätningar sker då med helt stängda fönster under vintertid. Nedslag kan medföra omfattande ventilationskrav. Radon kan förekomma som bakgrundsstrålning från berggrund eller i betongtyper, t ex blåbetong, som användes under 1970- och 80-talet.
Deklarationerna har blir en konsultmarknad som lever på att det ska vara krångligt och problematiskt.

EU vill nu införa ny typ av deklaration.

Slutsats: deklarationerna är mycket tveksamma till sitt syfte att spara energi och tar inte hänsyn till att varmvattnet är en så stor del av energianvändningen. Åtgärderna som kan göras med isolering är inte bra för fastigheten och det är inte ovanligt att de leder till sämre inomhusklimat och luftvägsproblem med cirkulerande damm.
Att EU vill införa är helt fel att gå , de fastighetsägare som har höga energikostnader skall istället lägga pengarna på vettiga lösningar och inte konsulter och avgifter för administration av detta system.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!