Syntes och slutsats

Vi har hittills inte behövt tänka på de begränsningar som kommer i framtiden utifrån bränslebrist och begynnande råvarubrister. Vi fortsätter trots det bygga fordon och spottar ut nya modeller varje dag. Biltillverkningen slukar enorma mängder råvaror och nu försöker man ”rådda” klimatet genom att tillverka än mer elbilar, trots att framtidens energitillgång är osäker. Vi tillverkar fordon som baseras på "forst störst bäst" och som alla skall kunna klara motorvägsfart eller mer.

Fortfarande tror många att bara vi ersätter allt med el-drivna fordon så kan vi fortsätta som förut. Nej vi har helt enkelt inte tillräckligt med jordens råvaruresurser för detta och inte heller kan vi bygga ut elnät för 4-10 gånger kapacitet an i Sverige idag överallt på jorden och generera el för att ersätta energin motsvarande det vi idag förbränner av fossil olja.
Samtidigt kan vi konstatera (se avsnittet om Energi och bränslen,) att vi inte kan ersätta den fossila oljans energiinnehåll på något annat sätt, hur gör vi då?

Uländer som har generellt sett lägre betalningsförmåga, sämre väginfrastruktur och ingen eller ytterst liten el-infrastruktur kommer inte att ha vettiga fordon för sina behov med denna utveckling.

Logistikmässigt har vi inte börjat optimerat våra transporter och eftersom transporterna varit förhållandevis billiga så har inget skett egentligen avsevärt förbättrat situationen, vi har inte behövt förändra helt enkelt.

Generellt sett kan vi inte i ett 100-200 års perspektiv ha samma mängd fordon som idag och inte heller köra samma antal mil. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med råvaror i ett globalt perspektiv, vare sig till batterier eller metaller till fordon och elnät. Att tro att vi kan bygga ut elnäten till dubbla effektkapaciteten är en väsentligt högre kostnad än att bygga ut fiber till alla fastigheter, något som inte heller skett i Sverige på 20-talet år trots utlovad från elnätbolagen efter Gudrun-stormen 2005. Man menar att det är för höga kostnader.

Alla transporter måste därför bli effektivare och bygga på ett lokalt perspektiv i tillverkning, livsmedelsproduktion och lokal förädling av livsmedel och dess logistik till konsumtion. Vi behöver också flexiblare och effektivare persontransporter.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!