Visionen om elfordon

Visionen om elfordon haltar och är knappast genomförbar i stor skala, vare sig i ett globalt perspektiv eller som långsiktig lösning. Vi kan givetvis inte byta ut alla fordon på en mandatperiod eller ens till 2030 som politiker föreslagit. Dessutom påverkar produktionen av alla nya systemkomponenter, batterier och fordon, miljön och klimatet med mer växthusgaser och andra utsläpp. Utöver detta tillkommer den snabbt minskade mängden jungfruliga råvaror som metaller och halvledarmaterial för batterier. Globalt finns inte dessa råvaror i tillräcklig omfattning ens för Europas behov. Enbart Tyskland tror sig behöva 20 miljoner bilar i en första generations fordon.

Vi har idag 2021 i Sverige ca 150 000 fordon i Sverige som kan eller måste laddas. Med laddning uppstår en mängd andra utmaningar och problem såsom: Hemladdning är generellt sett inte tillåten ur ett elsäkerhetshänseende. El-säkerhetsmässigt får vi inte använda gamla elinstallationer då de inte är gjorda för kontinuerlig last i så stor omfattning, varken i ledningar eller kopplingspunkter. Detta framkommer i föreskrifter från Elsäkerhetsverket.
Snabbladdning med hög effekt kräver stora investeringar och blir dyra, Det behövs infrastruktur och mera mark då ”el-tankning" tar avsevärt längre tid jämfört med tankning med flytande bränsle eller gas, och måste ske i samband med affärsbesök, mat- eller kaffebesök. Dessutom är statens skatteintäkt på el-tankningen avsevärt lägre än på det flytande bränslet och i takt med att andelen eldrivna fordon ökar så minskar statens intäkter på fordonsbränsle.

Elnäten måste därför byggas om/byggas ut hela vägen till inkopplingspunkten. Dimensioneringsmässigt behövs en förstärkning från dagens dimensionering som för ett vanligt hushåll idag ligger på ca 750W medellast och en och topplast om 5 Kw, d v s en avsäkring om 25A för enfas 230 VAC användning i hushåll ca 1970. I dagsläget har detta ökat till det dubbla i nybyggnationer. En laddbox med 22 kW effekt innebär att en fördubbling av topplasten måste ske för denna installation. Om grannar, och än värre hela parkeringshus och gator ska få laddfunktion, så innebär detta en aggregering av hela områdets kapacitet i topplast för utbyggnaden och överföringskapaciteten hela vägen från el-produktionen till el-uttagen.

El-bilarna visar sig vara osäkra på flera olika sätt där bl a laddsystemen har olika karakteristik, genom grad av likriktning och "elkvalitet". Detta gör att batterierna kan slitas ut i förtid. För att få optimal batterieffekt är dessa temperaturstabiliserade till c a 20 grader. Detta görs genom användande av effekt från batteriet som värms eller kyls. och i händelse av problem stängs ned.
Laddstationer för snabbladdning tar i sig 20 minuter, eller i det fall man har högkapacitetsbatterier upp till några timmar. Det krävs således, en mycket omfattade investering i nät och i laddstationer mm vilket gör att man nu ser priser på el som ligger över motsvarande energimängd i fossila bränslen, trots extremt höga skattepålägg på de senare.

Till detta ska läggas industrins och då särskilt LKAB/SBS,s ambitioner med att övergå till vätgas för smältning av malm respektive ståltillverkning. Enbart detta projekt beräknas behöva 50 TW, d vs närmare en tredjedel av Sveriges nuvarandeelförbrukning . Till detta kommer ambitionen med elvägar, snabbtåg och stora datahallsprojekt som alla ställer krav på mer el överallt.Det krävs även följdinvesteringar i genereringskapaciteten. Detta måste ske så att kapacitet också finns för s k lastbalansering typ "när det inte blåser". Frågan är om det ens går att få fram tillräckligt med metaller till nätets kabelbehov och mark för Vindkraftverken som man valt att basera mycket av nybyggnationen och lösningarna på. Kanske malmen tar slut innan des…

Sårbarhetsfrågan finns alltid när vi talar om elförsörjning och kritiska transporter samt jordbruket kan aldrig baseras på elfordon. Hela denna utbyggnad måste bekostas genom nät- och nyttjandeavgifter. Sammantaget talar vi om 3-4 BNP, d v s flera tusentals miljarder i investeringsbehov. Av detta väljer drift och avskrivnningskonstnader som uppgår till hundratals miljarder årligen Vi är trots allt bara 5 miljoner hushåll och en begränsad privat sektor som via skatter och avgifter, direkt eller indirekt, ska finansiera utbyggnaden.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!