Livsmedel

Världens livsmedelsförsörjning står inför stora problem. Sverige har idag en s k självförsörjningsgrad, dvs det vi kan fixa inom ramen för våra gränser, på cirka 50%. Vi är tre måltider från anarki som Livsmedelsverket formulerade det. För det finns inga ”lager” av livsmedel, hela världen lever ”ur hand i mun”.
Stacks Image 27
Vi är även helt importberoende på bränsle, utsäde, växtnäring och livsmedel som vi anser vara vardagliga. Detta gäller kolonialvaror, frukt, grönt kött och mejeriprodukter. Vi är självförsörjande på spannmål (om det finns utsäde mm), morötter och potatis, De senare som minskat på senare år och ersatts av bl a ökad import av ris. Vi har lager på c a 30 dagar i landet, i större affärer fem dagar och 1-2 dagar i de mindre. Transporter går hela dagligen från stora anläggningar som mejerier, slakterier och kvarnar och annan förädlingsverksamhet. Butikskedjor som ICA, är lika mycket ett transport- och logistikföretag som dagligvaruhandel. Transportkostnaderna ökar i snabb takt med bränslepriserna och bränslet är något vi också importerar.

Långsiktigt håller inte dagens odlingsmetoder, användandet av konstgödsel och storskaliga förädlingsverksamheter då användandet av de begränsade och finita resurserna såsom fosfor och kalk, samt giftanvändning ändå skapar behov av förändring. Dessutom är det så enkelt att om det uppstår en situation där importen minskas, t ex av klimatskäl eller helt enkelt brist på livsmedel globalt, så räcker det inte. Vi är långt från självförsörjande.


Detta rör allas vår framtid, och är långt mer brådskande och komplicerat än politiska utspel i form av projektpengar, stödpaket och regelverk. Det krävs omedelbara insatser för att rädda stora delar av lantbruket där allt fler riskerar att gå i konkurs. Det krävs nysatsningar för att långsiktigt skapa ett utvecklat jordbruk som är hållbart ur alla perspektiv. Det förutsätter en ekonomi som underlättar lantbrukens primärproduktion och som kan utökas med växthusbaserad odling på nytt sätt genom miljöpositiva innovationer.


För att lösa såväl de kortsiktigare behoven och skapa möjlighet till en omställning mot hållbart jordbruk krävs en nysatsning för produktion av kritiska produkter som växtnäring, utsäde och syntetisk diesel från rå-biogas i en ny typ av anläggningar. För detta krävs lösningar som vilar på en sund och långsiktig ekonomi med uppgift att i första hand tillgodose lantbrukets, försvarets och andra kritiska verksamheters drivmedelsbehov. På längre sikt måste vi bygga upp en inhemsk livsmedelsproduktion, samt se över ekonomin i hela värdekedjan så den blir mindre bidragsberoende än idag.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!