Historik

Sverige var i stort ett jordbruksland där självhushållning var det rådande fram till ca mitten av 1800-talet. Färskvaror var svåra att hantera vilket gjorde att många livsmedel saltades eller torkades. Mjölk blev ost och smör. Större gårdar kom till, som gav ekonomi i form av bl a säterier, där överproduktion kunde säljas, fraktas och säljas på marknader i städerna. Livsmedel fraktades på fartyg eller med häst och vagn. Detta försörjde de framväxande tätorterna där bruk och sedermera fabrikerna behövde arbetskraft. Med järnvägens tillkomst förkortades transporttiderna och man kunde försörja de framväxande större städerna.

Efter första världskriget började vi konservera livsmedel. Därefter kom kylskåp och elektricitet. Jordbruket mekaniserades och blev allt mera storskaligt och hela tiden förbättrades säkerheten genom lagar och regler så man insett att dåliga livsmedel var en hälsorisk. Frysningen kom att bli alltmer intressant för färskvaruhanteringen, men krävde nya transportsätt med kyla i fordonen, i förvaringsutrymmen i affärer och i hemmen.

Dagens situation med globala transporter med flyg och båt och lastbilar med med både kyl- och frysmöjligheter, innebär att vi kan importera varor. Till och med färskvaror från andra sidan jorden och få ut dem till i snart sett alla butiker inom 1-2 dygn. Fisk fångas t ex utanför Norges kust, rensas i Kina och säljs i Sverige.

Från att ha var varit relativt god ekonomisk verksamheten klarar sig inte jordbruket utan stora subventioneringar idag. Handeln med och förädlingen av jordbrukets råvaror tjänar dock mest i denna ändrade värld. Ersättningarna till de inhemska jordbruket hålls också nere genom importerade lågprisalternativ som trots transportkostnaderna blir lägre - än så länge….

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!