Bidrag

I Sverige har vi valt att ha ett högt skattetryck, där tanken är att samhället ska finansiera gemensamma åtaganden som utbildning, omsorger, sjukvård, rättsväsen, försvar och kunna ge bidrag till den som inte klarar sig. För många innebär det att pengar man en gång tjänat och betalat in i skatt som kommer tillbaka, med avdrag för administration i olika offentliga förvaltningar och myndigheter. Under senare år har bidragsgivandet stramats upp, även om själva grundtanken finns kvar.

Sociala stöd
Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 1,1 procent år 2021. Det totala antalet var 784 651, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 10,4 procent och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort, 15,9 procent.
SCB redovisar årligen statistik цver antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.
Stacks Image 86
För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helеrsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir tvе personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag ökade med 6,0 procent år 2020. Det totala antalet var 790 242, vilket motsvarar 13,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2021

Källa: SCB
Försörjningsstöd
Sammanfattning:

År 2021 fick cirka 182 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året.
År 2021 betalades drygt 11,6 miljarder kronor ut till hushåll.
Antalet biståndsmottagare under 2021 var nära 340 000, varav omkring 107 000 av dessa var kvinnor, 116 000 män och 117 000 barn.
Av de vuxna biståndsmottagarna var ungefär en femtedel i åldern 30–39.

Källa: Statistik om ekonomiskt bistånd 2021
Bostadsbidrag
Totalt sett var det 270 000 hushåll som fick bostadsbidrag 2005 och motsvarande siffra 2021 var 210 000. År 2021 bestod 80 procent av hushållen som fått bostadsbidrag av barnfamiljer och 20 procent av ungdomshushåll.

I mars 2022 hade 290 826 pensionärer bostadstillägg. Av dem var det 1,7 procent som fick maxbeloppet. Andelen av dem med allmän pension som också får bostadstillägg skiljer sig åt mellan könen. Bland kvinnliga pensionärer har 19,1 procent bostadstillägg och bland manliga pensionärer har 8,4 procent bostadstillägg.

Källa: SCB
Tillfällig föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd för föräldrar som avstår från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn som normalt går i förskola, skola eller vårdas av någon annan. Det ekonomiska stödet kan också ges till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, vid barns födelse eller adoption och om ett barn avlidit.

854 860 Antal mottagare av vab, 2021
523 076 Antal utbetalda nettodagar för vab, 2022‑09
5,7 Antal nettodagar vab per barn i befolkningen, 2021
9,9 Antal nettodagar vab per barn med vab, 2021

Källa: Försäkringskassan

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!